Harmonogram działań Wydz. Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akad. 2017/18


Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2017/2018.

Miesiąc

Planowane działania

Realizatorzy

Październik 2017

Dyskusja dotycząca planu działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia w roku akad. 2017/18.

WKdsJK

Zatwierdzenie harmonogramu działań WKdsJK w roku akad. 2017/18.

WKdsJK

Informacja o ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akad. 2016/17.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Dyskusja dotycząca planów wprowadzenia nowego kierunku na WM inżynieria procesowa i robotyka

WKdsJK

Informacja o planie działań Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w roku akad. 2017/18.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Listopad 2017

Prezentacja raportu dot. funkcjonowania WSZJK na WM w roku akad. 2016/17.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Analiza osiągania zakładanych kierunkowych efektów kształcenia na podstawie raportów przygotowanych przez rady programowe poszczególnych kierunków.

WKdsJK

Ustalenie harmonogramu działań dot. badania opinii studentów na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia.

WKdsJK

Analiza planowanych efektów kształcenia na kierunku inżynieria procesowa i robotyka.

WKdsJK

Grudzień 2017

Prezentacja raportu z funkcjonowania WSZJK w PL w roku akad. 2016/17.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Przegląd informacji dot. WSZJK opublikowanych na stronie internetowej WM.

WKdsJK

Luty 2018

Przegląd bazy laboratoryjnej WM.

WKdsJK

Analiza wyników badania opinii studentów na temat pracy Dziekanatu WM.

WKdsJK

Analiza dokumentów po wizytacji PKA na WM w roku Akad. 2016/17.

WKdsJK

Marzec 2018

Informacja o realizacji procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Analiza opinii studentów I stopnia na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia w roku akad. 2016/17 i 2017/18.

WKdsJK

Maj 2018

Sformułowanie wniosków po przeglądzie bazy laboratoryjnej.

WKdsJK

Badania opinii studentów II stopnia na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia.

WKdsJK

Wrzesień 2018

Opracowanie wstępnego planu działań WKdsJK w roku akad.2018/19.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Analiza opinii studentów II stopnia na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia w roku akad. 2016/17 i 2017/18.

WKdsJK