Harmonogram działań Wydz. Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akad. 2016/17


Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017.

Miesiąc

Planowane działania

Realizatorzy

Październik 2016

Dyskusja dotycząca planu działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia w roku akad. 2016/17.

WKdsJK

Zatwierdzenie harmonogramu działań WKdsJK w roku akad. 2016/17.

WKdsJK

Informacja o ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akad. 2015/16.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Prezentacja raportu dot. funkcjonowania WSZJK na WM w roku akad. 2015/16.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Analiza osiągania zakładanych kierunkowych efektów kształcenia na podstawie raportów przygotowanych przez rady programowe poszczególnych kierunków.

WKdsJK

Informacja o planie działań Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w roku akad. 2016/17.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Listopad 2016

Prezentacja raportu z funkcjonowania WSZJK w PL w roku akad. 2015/16.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Przegląd przepisów dotyczących WSZJK na PL

WKdsJK

Ustalenie harmonogramu działań dot. badania opinii studentów na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia.

WKdsJK

Grudzień 2016

Analiza aktualnego regulaminu studiów PL

WKdsJK

Badania opinii studentów I stopnia na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia.

WKdsJK

Przegląd informacji dot. WSZJK opublikowanych na stronie internetowej WM.

WKdsJK

Luty 2017

Analiza osiągania przedmiotowych efektów kształcenia przez studentów I stopnia.

WKdsJK

Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy na podstawie dokumentów opracowanych przez Biuro Karier.

WKdsJK

Analiza – porównanie istniejących na innych uczelniach elastycznych systemów kształcenia w celu optymalizacji rozwiązania obowiązującego na WM

WKdsJK

Marzec 2017

Informacja o realizacji procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym.

Pełnomocnik Dziekana ds JK

Przegląd bazy laboratoryjnej WM.

WKdsJK

Maj 2017

Sformułowanie wniosków po przeglądzie bazy laboratoryjnej.

WKdsJK

Badania opinii studentów II stopnia na temat osiągniętych przedmiotowych efektów kształcenia.

WKdsJK

Analiza osiągania przedmiotowych efektów kształcenia przez studentów II stopnia.

WKdsJK

Wrzesień 2017

Opracowanie wstępnego planu działań WKdsJK w roku akad.2017/18.

Pełnomocnik Dziekana ds JK