Wewn. System Zapewn. Jakości Kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Informacje  ogólne

     Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej  Nr 46/2012/VIII z dnia 29 listopada 2012 roku. W § 2 w/w uchwały został sformułowany ogólny cel Wewnętrznego systemu Jakości Kształcenia:

Ogólnym celem funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej jest doskonalenie procesu kształcenia studentów w taki sposób, aby umożliwić im harmonijne wejście w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, przy upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie. Efektem procesu jest nabywanie i podwyższanie kompetencji osób uczących się, co umożliwi im dostosowanie się do zmieniających się funkcji i ról w otoczeniu gospodarczym i społecznym.

W § 12 przedstawiono tryb powoływania oraz zadania wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia. Określono następujące zadania:

 • współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
 • opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia;
 • przedkładanie dziekanowi:

a) opinii pracodawców, uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,

b) opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet;

 • analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów;
 • ocena stosowanych metod weryfikacji procesu kształcenia;
 • ocena programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia;
 • ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich;
 • wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelniana Radę ds. Jakości Kształcenia;
 • inicjowanie działań naprawczych w przypadku niespełnienia standardów jakości;
 • sporządzanie rocznych raportów z działalności komisji oraz przedstawianie ich dziekanowi i Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.