Ryszard Cylc

Doc. mgr inż. Ryszard Cylc (1966-69) i (1984-87)

Doc. mgr inż. Ryszard Cylc odegrał niewątpliwie szczególną rolę w rozwoju naszej Uczelni jako współorganizator i prorektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, jednocześnie postawił zręby dzisiejszej Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji.

Doc. mgr inż. Ryszard Cylc podjął współpracę z ówczesną Wieczorową Szkołą Inżynierską z dniem 16.02.1955 r. będąc w tym okresie znanym i cenionym pracownikiem FSC Lublin, gdzie pełnił przez wiele lat funkcję głównego technologa. Podejmując pracę na Uczelni doc. mgr inż. Ryszard Cylc szczególną uwagę poświęcił dydaktyce. Z właściwą energią  i sprawnooecią organizował w powstającej Uczelni laboratoria dydaktyczne, a w szczególności laboratorium technologii budowy maszyn.

Od roku 1962 podjął etatową pracę na Uczelni w charakterze wykładowcy. Efektem Jego wielkiego zaangażowania było utworzenie w 1965 roku w ramach Wydziału Mechanicznego Zespołu i Pracowni Technologii Budowy Maszyn, będącego zalążkiem dzisiejszej Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji. W tym pierwszym okresie działalności, dzięki staraniom doc. mgr inż. Ryszarda Cylca Katedra zgromadziła znaczne ilości sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych, działalności naukowo-badawczej i usługowej.

Wyposażenie laboratorium technologii budowy maszyn w niezbędne maszyny, urządzenia i pomoce dydaktyczne było możliwe dzięki szerokim kontaktom doc. mgr inż. Ryszarda Cylca z kierownictwem Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych.

W latach 1966-1969 doc. mgr inż. Ryszard Cylc zajmował stanowisko dziekana Wydziału Mechanicznego, natomiast w latach 1969-73 pełnił funkcję prorektora ds. nauki w Wyższej Szkole Inżynierskiej, powstałej z Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w 1965 roku.

W tym okresie nieprzerwalnie pełnił funkcję kierownika Katedry, prowadząc wykłady z takich przedmiotów jak: przyrządy, uchwyty i sprawdziany, miernictwo i pasowanie, technologia budowy maszyn. Pod kierunkiem doc. mgr inż. Ryszarda Cylca studenci pisali prace przejściowe i dyplomowe. W ramach utrzymywania stałej więzi Katedry z zakładami przemysłowymi ponad 90% dyplomantów katedry czerpało tematy swoich prac z przemysłu rozwiązując wiele technicznych problemów. W omawianym okresie doc. mgr inż. Ryszard Cylc poświęcał się również działalności organizacyjnej. Zorganizował Dział Nauki i Biuro Rzecznika Patentowego, opiekował się biblioteką, inicjował szkolenie studentów w zakresie informacji bibliograficznej, naukowo- technicznej i patentowej, uczestniczył w pracach wielu uczelnianych komisji. Pozyskiwał nową kadrę Katedry, przyjmując zarówno doświadczonych pracowników z przemysłu, jak również młodych absolwentów WSInż sprawując nad nimi troskliwą, koleżeńską opiekę. Z dużą inicjatywą i efektywnością pracował nad unowoczeoenianiem procesu kształcenia.

Gdy w roku 1977 Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Lubelską, doc. mgr inż. Ryszard Cylc został powołany na kierownika Zakładu Technologii Maszyn i funkcję tę pełnił do roku 1985. W późniejszym okresie czasu był pracownikiem i prodziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Doc. mgr inż. Ryszard Cylc jest autorem bądz współautorem wielu publikacji, ekspertyz i projektów organizatorskich dla zakładów przemysłowych Lubelszczyzny i regionu. Pod kierunkiem doc. mgr inż. Ryszarda Cylca wykonało prace dyplomowe ponad 100 absolwentów Uczelni.