Jan S. Kowal

Prof. dr inż. Jan Stanisław Kowal (1987-90)

Urodzony 2 września 1925 r. w Stanisławowie. Studia ukończył w 1951 r. na Wydziale Komunikacji Oddziału Samochodowego AGH. W1964 r. uzyskany stopień dr nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie w latach 1964-1969 pracował na stanowisku adiunkta. Od roku 1969-76, w oparciu o decyzję CKK został mianowany na stanowisko docenta WSR w Lublinie. W roku 1976 został zatrudniony na stanowisku docenta w Politechnice Lubelskiej, a w roku 1984 na stanowisku profesora. 1.X.1995 r. przeszedł na emeryturę. Od roku 1976 do czasu przejścia na emeryturę kierował Katedrą Pojazdów Samochodowych. Tytuł prof. zw. w tej uczelni uzyskał w 1991 r.

Badania: ocena stanu technicznego silników o ZS metodą wibroakustyczną; badania konsolidacji gleby pod działaniem kół jezdnych ciągników w zależności od parametrów kół, czasu wywierania nacisku, prędkości jazdy i wieloprzejazdowości. Publikacje: 1 książka (współautor), 2 skrypty (współautor) oraz około 60 artykułów, zamieszczonych w większości w Rocznikach Nauk Rolniczych PAN. Promotor 6 prac doktorskich, recenzent 12 prac doktorskich i 3 habilitacyjnych.

W latach 1987-1990 był dziekanem Wydziału Mechanicznego PL. Na początku lat dziewięćdziesiątych przyczynił się do uruchomienia Pracowni Komputerowego Wspomagania Badań z której korzystali pracownicy i studenci Politechniki. Nagrody: MEN II stopnia, rektorskie – Politechnika Krakowska, AR Lublin, Politechnika Lubelska. Odznaczenia: Honorowe Odznaki AR i PL, złota odznaka SIMP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony dla Lublina, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Członkostwo Towarzystw Naukowych: członek założyciel PTMTiS oraz Wydziału Nauk Technicznych LTN (kilkakrotny przewodniczący tego Wydziału), Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji z siedzibą w Łodzi. Inicjator i przewodniczący Komitetu Naukowego 5 Międzynarodowych Konferencji Naukowych nt.: Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej, organizowanych przez katedrę Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej i Komisję Naukowo-Problemową Motoryzacji Oddział PAN w Krakowie.