Henryk Popko

Prof. dr inż. Henryk Popko (1982-84)

Prof. dr inż. Henryk Popko urodził się w Kościukach koło Białegostoku. W roku 1959 ukończył z wyróżnieniem Instytut Politechniczny w Charkowie, a nastêpnie podjął pracę zawodową w charakterze konstruktora pracując m.in. w Hucie Stalowa Wola, Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Ciężkiej Aparatury Chemicznej w Krakowie. Następnie podjął studia doktoranckie na Politechnice Łódzkiej, gdzie uzyskał stopień naukowy dokora nauk technicznych.

Po przejściu do pracy na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku zorganizował od podstaw specjalność Maszyny i Urządzenia Rolnicze. Od roku 1975 pracował na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, następnie Politechniki Lubelskiej, gdzie stworzył nową Katedrę Maszyny Przemysłu Spożywczego, której kierownictwo pełnił przez cały okres swojego zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej.W obu Uczelniach był Dziekanem Wydziału Mechanicznego.

Zainteresowania naukowe Profesora dotyczyły optymalizacji konstrukcji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn dla przemysłu spożywczego (a zwłaszcza homogenizatorów), ale także przekładni cierno-cięgnowych. Profesor był autorem i współautorem ok. 200 publikacji, w tym 40 monografii i rozpraw naukowych, 12 skryptów i książek oraz 26 patentów. Był promotorem 12 rozpraw doktorskich, ponad 200 prac magisterskich. Recenzował szereg prac i wniosków o stopnie i tytuły naukowe. Za swoje osiągnięcia wielokrotnie otrzymywał nagrody J.M. Rektora i Ministra Edukacji Narodowej w dziedzinie nauki, dydaktyki i autorstwa wyróżniających się podręczników akademickich. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy- żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 5.12.1999 r. w okresie pełnej aktywnooeci zawodowej.