Henryk Komsta

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta (2005-08) i (2008-12)

W 1975 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym ówczesnej WSInż. w Lublinie a w 1977 r. otrzymał tytuł magistra inżyniera mechanika. Od 1975 r. pracuje w Politechnice Lubelskiej, najpierw w Zakładzie, potem w Katedrze Maszyn Przemysłu Spożywczego, obecnie w Instytucie Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, którego kierownictwo pełni do dziś. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Moskiewskim Instytucie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego, a w 2000 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – maszyny przemysłu spożywczego na Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 2001 r. kierował Zakładem Inżynierii Ekologicznej. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym PL.

W 2002 roku został wybrany na kadencję 2002-2005 na stanowisko prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Mechanicznego PL.

Jest członkiem Rady Programowej czasopisma naukowo-technicznego „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”. Uczestniczy w pracach wielu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych: członek Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O/PAN w Lublinie, PNTTE, PTIE, SIMP.

Jest autorem lub współautorem ok. 80 publikacji, 8 patentów oraz wzorów użytkowych.

Zajmuje się m.in. problematyką doskonalenia, ze względu na jakość i energochłonność, konstrukcji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle spożywczym do obróbki ciekłych niejednorodnych surowców spożywczych. Jego zainteresowania naukowe obejmują także zagadnienia związane z ekotechnicznymi aspektami budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń roboczych.