Andrzej Weroński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Weroński (1964-66), (1981-82) i (1996-99)

Andrzej Weroński urodził się 21.04.1938 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1960 r. uzyskując dyplom mgr inż. mechaniki. Pracował ponad 16 lat w przemyoele przetwórczym i budowy maszyn w dużym kombinacie – Hucie Ostrowiec. Równocześnie podwyższa kwalifikacje o czym świadczy obrona pracy doktorskiej w 1971 r., uzyskanie specjalnooeci zawodowej inżyniera w 1975 r., oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w 1977 r. w Politechnice Śląskiej.

Był autorem kilkuset różnych technologii i opracowań wdrożonych czśstokroć po raz pierwszy w kraju jak na przykład: elementów sprzętu wojskowego, współudział w uruchomieniu i wdrożeniu produkcji transportera SKOT, wdrożenie własnej technologii hartowania powierzchniowego elementów obrotowych, technologii chromowania dyfuzyjnego, uruchomieniu nowej produkcji rur o dużych długościach metodą odśrodkową, opracowanie technologii dużych cylindrów do zapór wodnych, elementów wirników turbin, dużych walców, zespołów napędowych okrętów, elementów suwnic i urządzeń dźwigowych i wiele innych.

Posiada rozległą praktykę w opracowywaniu technicznych rozwiązań w oparciu o wnikliwe studia teoretyczne i własne hipotezy o czym świadczy na przykład:
• wydanie drukiem po raz pierwszy w kraju książki pt.: Zmęczenie cieplne metali, WNT Warszawa (Nagroda Ministra),
• wydanie drukiem 12 książek i skryptw, których jest autorem bądź współautorem,
• zgłoszenie i uzyskanie 112 wzorów użytkowych i patentów z Urzędu Patentowego,
• opublikowanie ponad 150 artykułów i innych publikacji naukowo-technicznych,
• uzyskanie w skali Polski Zespołowej II Nagrody Ministra Przemysłu za opracowanie i wdrożenie w zakładach przemysłowych elementów wymienników ciepła,
• wydanie drukiem książki w USA, Nowy Jork pt.: Thermal Fatigue of Metals, która została wyróżniona Nagrodą Ministra (MEN).


W okresie 1978-1982 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn, na prawach Wydziału. W roku 1984 na podstawie postępowania kwalifikacyjnego doc. dr hab. inż. Andrzej Weroński uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W roku 1991 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1982-1984 był Rektorem Politechniki Lubelskiej. W okresie 1996-1999 był Dziekanem Wydziału Mechanicznego, który w tym czasie jako pierwszy w Uczelni uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Aktualnie prof.

Pod kierunkiem Profesora wykonano kilkadziesiąt prac naukowych i naukowo- technicznych zastosowanych w zakładach przemysłowych. Aktualniepod Jego kierunkiem prowadzone są prace naukowe nad związkami pomiędzy strukturą a właściwooeciami mechanicznymi materiałów, zmęczeniem cieplnym i inżynierią warstw powierzchniowych.

Utworzona w 1985 roku Katedra Inżynierii Materiałowej z Zakładu Materiałoznawstwa, kierowana przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Werońskiego znacznie rozwinęła swoją aktywność w zakresie publikowania prac naukowo-badawczych w wydawnictwach krajowych centralnych i zagranicznych oraz uzyskiwania patentów i wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym. Przybyło w Katedrze wiele nowych stanowisk badawczych dla celów naukowych, technicznych i dydaktycznych. Uruchomiono nowy kierunek dyplomowania i opracowano kilka skryptów.

Prof. A. Weroński przyczynił się do rozwoju kadry o czym świadczy wypromowanie 6 doktorów nauk technicznych, z których 2 osoby obroniły prace doktorskie z wyróżnieniem.