Andrzej Niewczas

Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (1999-02) i (2002-05)

Urodzony 8 września 1947 r. w Mircu koło Starachowic. Studia wyższe ukończył w roku 1970 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera
elektroniki jądrowej. Tutaj również w 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Radioizotopowa metoda pomiaru zużycia niektórych części silnika samochodowego”. W 1990 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej.
Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1999 r., natomiast stanowisko profesora zwyczajnego uzyskał w 2001 r.

Bezpśrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Doświadczalnym Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, na stanowisku pracownika badań w Dziale Silników. W roku 1978 podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Politechnice Radomskiej (dawniej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu) na stanowisku adiunkta, otrzymując funkcję kierownika Zakładu Niezawodności i Odnowy Pojazdów. W latach 1987-1991 zajmował stanowisko docenta kontraktowego, pełniąc jednocześnie funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego na tejże uczelni. Od roku 1992 pracuje
w Politechnice Lubelskiej na stanowisku profesora. W 1999 r. został dziekanem Wydziału Mechanicznego PL na kadencję 1999-2002, a w 2002 r. – na kadencję 2002-2005.

Swoją działalność naukową koncentruje przede wszystkim na rozwijaniu badań teoretycznych i empirycznych dotyczących podstaw trwałości i niezawodności oraz diagnostyki silników spalinowych. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych (w tym 8 książek) z tego zakresu, m.in.: 146 Katedra Silników Spalinowych
• Niewczas A.: „Trwałość zespołu tłok-pierścienie tłokowe-cylinder silnika spalinowego”, WNT, Warszawa 1998,
• Niewczas A.: „Modelowanie zużycia i ocena niezawodnooeci silników spalinowych”, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej 1998,
• Niewczas A., Czerniec M., Ignaciuk P.: „Badania trwałości elementów maszyn współpracująco tarciowo”, IZT, Lublin 2000.
Profesor Andrzej Niewczas ma wiele osiągnięć we współpracy z przemysłem – wykonał kilkadziesiąt prac badawczych, głównie z zakresu rozwoju konstrukcji elementów silników, poprawy jakości wytwarzania silników oraz w dziedzinie monitorowania motoryzacyjnych zanieczyszczeń powietrza na Lubelszczyźnie.

Jest członkiem wielu towarzystw oraz rad naukowych i inżynierskich, m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Samochodowych (SAE), Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN – Oddział w Lublinie, Komisji Motoryzacji PAN – Oddział w Krakowie, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest prezesem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Wypromował 8 doktorów.

Za działalność naukową, dydaktyczną i wdrożeniową uzyskał szereg odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, nagrody Ministra oraz nagrody JM Rektora PL.