Dydaktyka

Pracownicy Katedry kształcą studentów na studiach I i II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Biomedyczna, Mechatronika oraz Transport.

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych prowadzi na studiach I stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, dziennych i zaocznych, następujące zajęcia dydaktyczne:

  • w grupie przedmiotów ogólnych obieralny przedmiot humanistyczny zawierający treści dotyczące innowacji i innowacyjności technicznej,
  • przedmioty kierunkowe dotyczące właściwości, struktury i zastosowań tworzyw polimerowych oraz procesów ich przetwórstwa,
  • przedmioty w ramach specjalności Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych obejmujące problematykę z zakresu otrzymywania, właściwości, przetwórstwa i zastosowań kompozytów i nanokompozytów polimerowych, technologii przetwórstwa, stosowanych maszyn, urządzeń, stanowisk i linii technologicznych przetwórstwa, projektowania wytworów z tworzyw polimerowych, modelowania i symulacji komputerowych procesów przetwórstwa oraz recyrkulacji tworzyw, która jest pogłębiana poprzez realizację przedmiotów obieralnych.

W ramach tego samego kierunku na studiach II stopnia dla specjalności Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych Katedra prowadzi zajęcia obejmujące szczegółowe treści dotyczące teorii przetwórstwa, fizykochemii i przetwarzalności tworzyw polimerowych, projektowania narzędzi przetwórczych, podstaw projektowania maszyn przetwórczych, oprzyrządowania technologicznego, automatyzacji i robotyzacji przetwórstwa oraz zagadnienia dotyczące badań zarówno tworzyw polimerowych jak i otrzymanych z nich wytworów w ramach prowadzonych przedmiotów obieralnych.

Na kierunku Inżynieria Materiałowa Katedra prowadzi na studiach dziennych i zaocznych I stopnia zajęcia ujmujące zagadnienia właściwości, struktury i zastosowań tworzyw polimerowych. Na studiach II stopnia są prowadzone przedmioty kierunkowe zawierające treści dotyczące fizykochemii tworzyw i technologii przetwórstwa oraz specjalnościowe, na specjalności Tworzywa Polimerowe, dotyczące otrzymywania, właściwości, i zastosowań kompozytów i nanokompozytów polimerowych, inżynierskich zastosowań tworzyw polimerowych, przetwórstwa tych materiałów, zastosowania technik komputerowych w inżynierii i przetwórstwie, zarządzania jakością wytworów tworzywowych oraz aktualnych zagadnień problemowych inżynierii i przetwórstwa tworzyw.

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych prowadzi także zajęcia na kierunku międzywydziałowym Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na studiach I stopnia obejmujące problematykę ogólnąprzetwórstwa tworzyw, maszyn i narzędzi przetwórczych oraz zagadnienia dotyczące kompozytów i nanokompozytów polimerowych na studiach II stopnia.

Ponadto Katedra prowadzi zajęcia na studiach zaocznych II stopnia nauczycielskiego kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna na Wydziale Podstaw Techniki.

W Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych są także prowadzone zajęcia na studiach doktoranckich w formie zinstytucjonalizowanej oraz w trybie indywidualnym, w tym również dla obcokrajowców w języku angielskim.

W Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych funkcjonują następujące laboratoria:

  • właściwości i struktury tworzyw,
  • podstaw przetwórstwa,
  • technologii przetwórstwa,
  • maszyn przetwórczych,
  • narzędzi przetwórczych,
  • obróbki i utylizacji tworzyw,
  • inżynierskich systemów komputerowych.