prof. dr hab. inż. Józef Jonak, prof. zw. PL

 

Stanowisko: Kierownik KPKM

Pokój: 208a

Tel: 81 538 4239

Fax: + 48 81 538 4200

E-mail: j.jonak@pollub.pl

  Praca naukowa - lista publikacji

  Konsultacje

  Informacje dla studentów

  Materiały  dla studentów

  O mnie


Konsultacje

Konsultacje

 


Informacje dla studentów

 


Materiały dla studentów

 


O mnie

Profesor dr hab. inż. Józef Jonak-  prof. zw. PL, urodził się 13.02.1957r.  W 1981 r. ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.  W latach 1981-1982 odbył służę wojskową  absolwentów (SPR). Pierwszą pracę zawodową podjął w  Lubelskiej  Fabryce  Maszyn  Rolniczych  „AGROMET”  gdzie  w  latach  1982-1985 pracował jako technolog specjalista prowadzący wyrób.

Pracę   w  Politechnice  Lubelskiej,  początkowo  na  stanowisku  naukowobadawczym,  w  Katedrze  Maszyn  Górniczych  i  Wiertniczych  na  Wydziale Mechanicznym, podjął w 1985r., gdzie  pracował do 1998r. i zajmował się głównie zagadnieniami  budowy  i  eksploatacji  maszyn  górniczych,  konstrukcją  narzędzi urabiających,  mechaniką  skrawania  skał,  napędami  hydraulicznymi  i pneumatycznymi.    Doktorat  obronił  w  Politechnice  Śląskiej  (1991),  wtedy  też awansował  na  stanowisko  adiunkta,  pełniąc  równocześnie  funkcję  zastępcy kierownika katedry a później obowiązki kierownika katedry.

W 1998 roku przeszedł do pracy w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji, gdzie  pracował  do  2003r.  Już  jako  profesor  nadzwyczajny  PL,  zajmował  się zagadnieniami  projektowania  narzędzi  skrawających,  oprzyrządowania technologicznego, uchwytów obróbkowych, technologią montażu oraz podstawami obróbki  skrawaniem.  Habilitację  uzyskał  w  Wydziale  Inżynierii  Mechanicznej  i Robotyki AGH (1998r.).

Od 2003 roku pracuje w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn gdzie jest jej  kierownikiem  do  chwili  obecnej  oraz  sprawuje  funkcję  kierownika  Studium Podyplomowego  „Komputerowe  Wspomaganie  Prac  Inżynierskich”.  Prowadzi wykłady  z  :  „Podstawy  Konstrukcji  Maszyn”,  „Transport  Bliski  i  elementy ładunkoznawstwa”,  „Wybrane  problemy  budowy  maszyn”  (st.  doktoranckie), „Wibroakustyczna  diagnostyka  maszyn”,  „Wprowadzenie  do  Mechatroniki”, „Seminarium  dyplomowe”.  W  Wydziale  Mechanicznym  PL,  jest  opiekunem kierunku „Mechatronika”.

Profesurę uzyskał w 2005r., a od 2006 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Politechniki Lubelskiej. 

Dziedzina  nauki:  nauki  techniczne,  dyscyplina  naukowa:  budowa  i eksploatacja  maszyn  oraz  mechanika,  specjalność  maszyny  górnicze,  maszyny robocze.

Zainteresowania naukowe to  między innymi:  metody sztucznej inteligencji w  zagadnieniach  inżynierskich,  materiały  aktywne  w  strukturach  lotniczych, systemy  bezpiecznej  eksploatacji  statków  powietrznych  (HUMS  i  SHMS), mechatroniczne, adaptacyjne automatyczne systemy sterowania maszyn roboczych, numeryczna  mechanika  pękania  materiałów  warstwowych,  w  tym  pękanie materiałów  uwarstwionych,  uziarnionych  oraz  o  losowo  ukształtowanych właściwościach,  zagadnienia  kinematyki  i  dynamiki  maszyn  roboczych, kształtowanie się zużycia maszyn i narzędzi górniczych, monitorowanie pracy oraz diagnostyka przekładni zębatych, monitorowanie i sterowanie procesami urabiania skał  z  wykorzystaniem  tzw.  sztucznej  inteligencji,  komputerowe  wspomaganie prac inżynierskich.

Jest autorem (współautorem) ponad 220 opracowań naukowych, w tym 1 książki  oraz  8  monografii.  Ważniejsze  prace  to  :  J.  Jonak:  „Urabianie  skał głowicami  wielonarzędziowymi”,  wyd.  „Śląsk”,  D.  Prostański,  J.  Jonak  „Sieci neuronowe w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi”, wyd.  CMG  KOMAG  2002r.,   J.  Banaszek,  J.  Jonak:  „Podstawy  konstrukcji maszyn. Wprowadzenie do projektowania przekładni zębatych i  doboru sprzęgieł mechanicznych”.  Wydawnictwa  Uczelniane  PL  2008r.,  J.  Banaszek,  J.  Jonak: „Podstawy  konstrukcji  maszyn.  Wprowadzenie  do  projektowania  przekładni ślimakowych”, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011r., J. Gajewski, J. Jonak: „Metody  sztucznej  inteligencji  w  badaniach  noży  i  głowic  urabiających”.  Wyd. Polskie  Naukowo-  Techniczne  Towarzystwo  Eksploatacyjne,  Warszawa  2008,.(monografia),    Jonak  J.,  Podgórski  J.:  „Numeryczne  badania  skrawania  skał anizotropowych  dyskiem  asymetrycznym”.  Wyd.  Politechniki  Lubelskiej.  Lublin 2012r.(monografia).

Wśród  kierowanych  wielu  prac  naukowo-  badawczych  wymienić  należy np.:  Projekt  celowy-:  „Doświadczalny  system  monitorowania  i  diagnozowania pracy przekładni głównej i końcowej  śmigłowca SW-4”, nr 283/BO/B, realizacja dla WSK Świdnik, 2006-2008r., „Badania nad doborem cech sygnałów wielkości istotnych  dla  procesu  urabiania  skał  kombajnami  górniczymi  w  aspekcie wykorzystania  „sztucznej  inteligencji”  w  układach  adaptacyjnego  sterowania procesem urabiania”. Projekt badawczy MNiI, nr 4T12A 054 28,  okres realizacji 4.04.2005-  3.04.2008,  Projekt Badawczy MNiSzW nr 1510/T02/2005/30 "Analiza numeryczna stanu strefy skrawania skał o losowo ukształtowanej strukturze" (2006- 2009), główny wykonawca.

Profesor jest promotorem 5 prac doktorskich, recenzentem kilkunastu prac doktorskich,  kilku  monografii  habilitacyjnych,  6  opinii  w  przewodach habilitacyjnych oraz 2 w postępowaniu o tytuł.

Jest  członkiem  Polskiego  Komitet  Teorii  Maszyn  i  Mechanizmów  przy Komitecie  Budowy  Maszyn  PAN,  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki Teoretycznej  i  Stosowanej  (PTMS)  –  był  zastępcą  przewodniczącego  Oddziału Lubelskiego  –  2  kadencje.  Jest  członkiem  Komisji  Nauk  Nieliniowych  PAN  w Lublinie,  Sekcji  Mechanizacji  Górnictwa  Komitetu  Górnictwa  PAN,  Komisji Architektury, Budownictwa, Mechaniki i Elektrotechniki PAN, oddział w Lublinie, Komisji II PAN w Lublinie -  Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie,  Lubelskiego  Towarzystwa  Naukowego,   Stowarzyszenia  Inżynierów  i Techników  Górnictwa,  Stowarzyszenia  Inżynierów  i  Techników  Mechaników Polskich (SIMP). Był Członkiem Rady Naukowej CMG KOMAG  w  Gliwicach (1 kadencja).  Był członkiem Rady programowej kwartalnika „Maszyny Górnicze” a aktualnie  jest  członkiem  Komitetu  Naukowego  kwartalnika  „Transport przemysłowy i maszyny robocze”.

Jest  przewodniczącym  Lubelskiej  Komisji  Polskiego  Naukowo-Technicznego  Towarzystwa  Eksploatacyjnego,  członkiem  kilkunastu  komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Za  całokształt  działalności  naukowo  –  badawczej i  popularyzację  wiedzy został  odznaczony  Złotym  Krzyżem  Zasługi  a  za  działalność  dydaktyczną  był wielokrotnie  nagradzany  nagrodami  JM  Rektora  PL  oraz  odznaczony  Medalem KEN. Z uwagi na zasługi dla krzewienia współpracy między Politechniką Lubelską a Politechniką Śląską został odznaczony Medalem 50  –  lecia Politechniki Śląskiej. Za  zasługi  dla  górnictwa  małopolskiego,  został  uhonorowany  szpadą  górniczą  i kordzikiem górniczym. Posiada stopień górniczy dyrektora generalnego III stopnia.


Miło nam zawiadomić, iż w 2005 roku kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Prof. dr hab. inż. Józef Jonak odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.


Pan Profesor Józef Jonak wraz z Rodziną odbiera gratulacje od Prezydenta