Dydaktyka

Katedra Obróbki Plastycznej Metali czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym studentów, którzy studiują na różnych kierunkach oferowanych na Wydziale Mechanicznym. Nasza oferta dydaktyczna skupia się przede wszystkim na zagadnieniach specjalistycznych w obszarze teorii i technologii plastycznego kształtowania wyrobów metalowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych inżynierów, zapieniamy im nie tylko solidną wiedzę, ale również nabycie umiejętności praktycznych, które obejmują również obsługę specjalistycznego oprogramowania typu CAD i CEA (MES). Warto podkreślić, że większość naszych pracowników posiada również cenne doświadczenie przemysłowe, które nabyli pracując zawodowo na stanowiskach konstruktora lub technologa. Nasza wiedza wciąż rozszerza się, między innymi dzięki prowadzonym licznym pracom naukowych.

W ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, proponujemy specjalnościowe (II stopień) lub profilowe (I stopień) bloki przedmiotów specjalistycznych. Przedmioty te zapewniają zdobycie cennej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych, które dotyczą przede wszystkim:

  • projektowania procesów wytwarzania wyrobów metalowych metodami obróbki plastycznej, przy pełnym wykorzystaniu komputerowych technik projektowania (CAD) i analizy (MES, modelowanie fizyczne);
  • projektowania narzędzi i oprzyrządowania do obróbki plastycznej metali;
  • efektywnego stosowania obliczeń inżynierskich i numerycznych (MES);
  • opracowywania nowych rozwiązań technicznych, zarówno w zakresie konstrukcji jak i technologii wytwarzania;
  • budowy i eksploatacji maszyn technologicznych do obróbki plastycznej oraz certyfikacji tych maszyn.

Oprócz zagadnień typowo praktycznych, zapewniamy również zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu:

  • teorii plastycznego płynięcia metali i teorii sprężystości;
  • zasad programowania komputerów, w szczególności tworzenia numerycznych narzędzi wspomagających obliczenia inżynierskie, przetwarzanie danych doświadczalnych, opracowania wyników badań i obliczeń optymalizacyjnych;
  • historii techniki.

Przedmioty realizowane na innych kierunkach kształcenia (ZiP, inżynieria materiałowa, mechatronika, transport) dotyczą przede wszystkim technik wytwarzania (np. obróbka plastyczna, narzędzia i maszyny do obróbki plastycznej itp.) oraz wybranych zagadnień z teorii sprężystości i plastyczności materiałów (np. mechanika materiałów).

Baza dydaktyczna