Warunki wznowienia studiów

Zasady wznowienia studiów w roku akademickim 2021/2022 określa & 26. Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej, zgodnie z którym:

1. Student pierwszego roku, który zrezygnowal ze studiów lub został skreślony z listy studentów w pierwszym semestrze, może być przyjęty na studia jedynie na ogólnych zasadach rekrutacji obowiązujacych w Uczelni.

2. Student, który uzyskał nie mniejszą liczbę punktów ECTS niż przypisana do pierwszego semestru studiów i został skreślony z listy studentów, ma prawo wznowić studia.

3. Niezaliczone przedmioty, które student realizował przed skreśleniem go z listy studentów, uznaje się, po wznowieniu studiów, jako zrealizowane w trybie powtórzenia.

4. Wznowienie studiow jest możliwe pod warunkiem:

1). prowadzenia w Uczelni studiów na kierunku, poziomie i formie kształcenia, na którym nabyto prawo wznowienia,

2). wypełnienia wszystkich obowiązków powstałych wobec Uczelni przed skreśleniem.

5. W przypadku nieprowadzenia przez Uczelnię studiów na kierunku i poziomie kształcenia dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiow na innym kierunku zgodnie z organizacją potwierdzenia efektów uczenia się.

6. W przypadku wznowienia studiów przez studenta, który zrealizowal całość programu studiów poza jego składową "pracą dyplomową", student zobowiązany jest zrealizować ten punkt programu studiów w trybie powtarzania zajeć.

7. Wznowienie jest możliwe w formie prowadzonej i na profilu realizowanym w momencie złożenia wniosku.

8. Zgodę na wznowienie wydaje dziekan, określając jednocześnie semestr i ewentualne różnice programowe.

 

Podanie skierowane do Prodziekana ds. studenckich należy złożyć w dziekanacie lub przesłać mailem (skan z podpisem) do osoby, która prowadzi dany kierunek.