Warunki wznowienia studiów

Warunki wznowienia studiów po skreśleniu studenta
z powodu niezłożenia pracy dyplomowej

Wznowienie studiów po skreśleniu studenta z powodu niezłożenia pracy dyplomowej odbywa się zawsze:

´  co najmniej na semestr dyplomujący z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych  (jeżeli nastąpiły zmiany programowe);

´  po wniesieniu opłaty za punkty ECTS przypisane pracy dyplomowej.

(Regulamin studiów w Politechnice Lubelskiej wprowadzony Uchwałą Nr 13/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019r. §27)