12 stycznia 2022

Terminy składania pracy dyplomowej

Szanowni studenci ostatniego semestru studiów I stopnia,

przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem studiów Politechniki Lubelskiej termin składnia prac dyplomowych na I stopniu studiów mija 31 stycznia. Złożenie pracy dyplomowej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie studiów. Praca powinna zostać poddana procedurze antyplagiatowej i zaakceptowana przez promotora. W przypadku niezłożenia pracy w powyżej podanym terminie, student zostaje skreślony z listy studentów.

Student ma możliwość złożenia podania do Prodziekana ds. studenckich z prośbą o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej o jeden miesiąc, tj. do dnia 28 lutego. Podanie takie należy odpowiednio umotywować oraz opatrzeć pozytywną opinią promotora.

Pozostałe zasady dyplomowania określa § 29, § 30 oraz § 31 Regulaminu studiów Politechniki Lubelskiej.