31 sierpnia 2021

„SZKOŁA LETNIA PROGRAMOWANIA MASZYN CNC: CNC-PROG” w ramach NAWA SPINAKER

Politechnika Lubelska

Realizuje projekt

pt.: „SZKOŁA LETNIA PROGRAMOWANIA MASZYN CNC: CNC-PROG” w ramach NAWA SPINAKER, Program finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”.

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego, dedykowanego studentom i doktorantom z zagranicy, intensywnego międzynarodowego programu kształcenia (IMPK), umożliwiającego umiędzynarodowienie Politechniki Lubelskiej w zakresie atrakcyjnych i utylitarnych form kształcenia cudzoziemców, a także przeprowadzenie rekrutacji i realizacja IMPK w formie hybrydowej.

Doświadczenia z partnerami krajowymi i zagranicznymi pozwoliły określić duże zapotrzebowanie na szkolenie specjalistów w zakresie obsługi i programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC. Uwzględniając dotychczasowe w tym zakresie kształcenie, obejmujące jedynie studentów krajowych, zasadne i celowe stało się opracowanie oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach IMPK realizowanego w formie szkoły letniej CNC-PROG dla studentów i doktorantów zagranicznych. Projekt odpowiada potrzebie umiędzynarodowienia kształcenia, w obszarze wymiany wiedzy, rozwoju i nowych rozwiązań programistycznych maszyn. Drugim głównym celem projektu jest budowanie dobrej marki i wzrost doświadczenia edukacyjnego oraz promocja wartości edukacyjnych w Polsce wraz z popularyzacją polskiej kultury.

 W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 5 edycji po 40 godzin tego samego IMPK, obejmującego naukę programowania i obsługi maszyn sterowanych numeryczne. Zaplanowano wykorzystanie komputerowych symulatorów systemu sterowania, analogicznych jak na obrabiarce pulpitów sterowniczych oraz zajęcia przy maszynach CNC. Projekt realizowany będzie w formie "blended learning" (zdalnej i stacjonarnej). Skutkiem przeprowadzenia serii szkoleń w ramach tego samego IMPK będzie przygotowanie uczestników z zagranicy do pracy zawodowej, zwiększenie ich kompetencji
i potencjału do wykonywania zawodu (w tym także dydaktyka) oraz rozszerzenie kompetencji w zakresie kształcenia. 
Wykorzystane zostaną najnowocześniejsze narzędzia i metody nauki programowania (Heidenhain) maszyn CNC, spełniających wszelkie standardy. Szkolenia zostaną potwierdzone certyfikatem określającym stopień kwalifikacji i umiejętności, i umożliwią pozyskanie punktów ECTS.

Efektem długofalowego oddziaływania projektu będzie budowanie dobrej marki Politechniki Lubelskiej, promocja w zakresie atrakcyjności kształcenia i znacznego podniesienia jego poziomu, jak również podstawę do opracowywania i rozwoju kolejnych programów intensywnego kształcenia IMPK w przyszłości. W aspekcie długofalowym opracowane IMPK będą wykorzystane i włączane w proces edukacyjny studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w uczelni z przypisaną liczbą punktów ECTS.

Okres realizacji projektu: 2021.09.01 – 2023.02.28.

Wartość projektu oraz wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi: 560 720,00 zł.