7 stycznia 2021

Otwarte seminarium doktorantów

W dniu 11 stycznia 2021r o godz 10.00 odbędzie się otwarte seminarium doktorantów, którzy złożyli wniosek o wyznaczenie promotorów w związku z realizacją rozprawy doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.   Link do spotkania w MS Teams aktywny będzie 10 minut przed seminarium.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9e8e87c48fdf499ab056d10306b01b49%40thread.tacv2/1609343223093?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8%22%2c%22Oid%22%3a%22b3f14182-bdda-4e7d-aff0-09ffe04eff0c%22%7d

 

Załączniki: