12 marca 2019

Konkurs dla studentów INNOWACJE w PRZEMYŚLE

KONKURS- formularz zgłoszeniowy


KONKURS
INNOWACJE w PRZEMYŚLE KATOWICE 2019
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 oraz Targi EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019, zwane łącznie Targi KATOWICE 2019 Do objęcia patronatem zaproszono: Minister Edukacji Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowic, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Grupa Górnicza S.A., Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA, TAURON Polska Energia S.A., Polska Grupa Energetyczna, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział Katowice, Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich Katowice, Wydawnictwo Młody Technik
Organizator: Polska Technika Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach 40-160 al. Korfantego 51/46 e-mail: innowacje.wprzemysle@ptg.info.pl tel. 32/353 70 23 ● fax 32 353 55 60

REGULAMIN KONKURSU
INNOWACJE w PRZEMYŚLE KATOWICE 2019
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Konkurs pod tytułem ,,INNOWACJE w PRZEMYŚLE KATOWICE 2019”, organizowany jest przez Polską Technikę Górniczą S.A.
2. Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja utalentowanych studentów uczelni wyższych - w dziedzinie przemysłu, w tym robotyki i automatyki, górnictwa, geologii, mechaniki, elektryki i elektroniki, IT, konstrukcji maszyn i urządzeń, a także promocja i wkład w rozwój polskiej i światowej gospodarki przemysłowej, zgodnej z ekologicznymi trendami na świecie.
3. Przedmiotem Konkursu są opracowania rozwiązań innowacyjnych dla przemysłu, zwane dalej „Praca”.
4. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno indywidualni studenci, jak i koła naukowe lub zespoły studentów.
5. Do wzięcia udziału w Konkursie są uprawnieni studenci uczelni wyższych.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Prace zgłoszone do Konkursu oceniane są przez Kapitułę Konkursu.
8. Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część regulaminu i wypełniany jest w wersji papierowej.
§2
9. Pracę należy przesyłać do dnia 31.07.2019 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs: INNOWACJE w PRZEMYŚLE KATOWICE 2019”.
10. Prace, w ilości 2 egempalrzy, powinny być przesłane na adres Organizatora:
Polska Technika Górnicza S.A.
z siedzibą w Katowicach 40-160
al. Korfantego 51/46 w wersji: papierowej lub na nośniku CD .
Do opracowania należy dołączyć podpisany regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, które są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www. ptg.info.pl
11. Prace powinny obejmować max 20 slajdów wraz z opisem:
- innowacyjności rozwiązania
- możliwości zastosowania w przemyśle
- ewentualnymi efektami ekonomicznymi wdrożenia.
12. Pracę oraz podpisany regulamin i formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Polskiej Techniki Górniczej S.A. al. Korfantego 51/46 40-160 Katowice
13. Zgłaszając pracę Uczestnik Konkursu oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej pracy. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej, okaże się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualnej szkody, jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
14. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem pracy do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z pracy przez czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na potrzeby związane z Konkursem, poprzez wprowadzenie pracy do pamięci komputera albo serwera Organizatora. Licencja obejmuje wykorzystanie prace, w tym w szczególności: poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m.in. zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie produktu.
15. Zwycięzca Konkursu zezwala na zmiany graficzne nieingerujące w merytoryczną treść pracy, pozwalające na prezentację produktu na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
16. Uczestnik Konkursu jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych oraz jego wizerunku. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przedmiotowych danych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
§3
Organizator Konkursu wykonuje następujące czynności:
a) prowadzi sekretariat Konkursu pod adresem: Polska Technika Górnicza S.A. al. Korfantego 51/46 40-160 Katowice oraz udziela wszelkich informacji pod numerem tel. 32/353 70 23 ● fax 32 353 55 60
e-mail: innowacje.wprzemysle@ptg.info.pl
b) weryfikuje wpływające Prace na Konkurs pod względem formalnym
c) przesyła prace do członków Kapituły Konkursu.
NAGRODY I ICH PRZYZNANIE
§4
1. W Konkursie są przewidziane dyplomy, medale oraz nagrody pieniężne za zajęcie I, II, III miejsca.
2. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne: dla Uczestników:
za zajęcie I miejsca 5 000,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy zł)
za zajęcie II miejsce 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące zł)
za zajęcie III miejsce 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł)
3. Pula wszystkich nagród wynosi 12 000,00 zł brutto (dwanaście tysięcy zł).
4. Uczestnik (osoba fizyczna) od wygranej pieniężnej, pomniejszy o 10% zryczałtowany podatek dochodowy (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
5. Może być przyznane tylko jedno I, II i III miejsce.
6. Uczelnia, której student, grupa studentów lub koła naukowe zostali laureatami konkursu, zostanie uhonorowana dyplomem.
SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§6
1. Praca oceniana jest przez Kapitułę Konkursu (jury), składające się z przedstawicieli przemysłu, wyższych uczelni, jednostek naukowych i organizatora.
.
2. Do oceny Kapituły Konkursu przedstawiane są tylko rozwiązania spełniające wymogi formalne zawarte w §2.
3. Ocenę rozwiązań przeprowadza Kapituła Konkursu i przyznaje nagrody.
4. Obrady są tajne, a jego decyzje ostateczne.
ROZSTRZYGNIĘCIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
§7
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2019 r.
2. Wręczenie nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu nastąpi podczas XVII edycji Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 oraz Targów EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019, w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 11.00 w sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.
§8
Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na:
a) stronie internetowej Organizatora www.ptg.info.pl
b) podana do wiadomości publicznej, w tym w prasie branżowej.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§9
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Polska Technika Górnicza S.A z siedzibą w Katowicach, przy al. Korfantego 51/46.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na zasadzie udzielenia zgody, która jest warunkiem udziału w Konkursie. Brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, . (dalej jako „RODO”).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do rozstrzygnięcia konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń, związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
4. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
5. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, jak również do cofnięcia udzielonej zgody.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
8. Kategorie odbiorców danych osobowych: jury, partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), kancelarie prawne, biura księgowe, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych)
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.
10. Wyrażenie zgody na publikację zdjęć oraz wizerunku, dot. uczestnika Konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz podporządkowanie się jego postanowieniom.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
3. Nagrodzony i/lub uczelnia biorący udział w Konkursie mają prawo do rozpowszechniania informacji o zdobytej nagrodzie.
…………….. ….…….….……………… ……………………………
Data podpis Uczestnika pieczątka uczelni