19 października 2018

Informacja dla doktorantów którzy złożyli wnioski stypendialne

Ogłoszenie
Doktoranci, którzy złożyli wnioski stypendialne na starych drukach, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie do kierownika Dziekanatu wydrukowanych i podpisanych oświadczeo RODO dostępnych w nowych formularzach wniosków:
strony 3 i 4 w załączniku 2 do zarządzeo R-44/2018 i R-45/2018
lub strony 4 i 5 w załączniku 2 do zarządzenia R-47/2018,
oddzielnie do każdego złożonego wniosku (treśd oświadczeo jest identyczna we wszystkich wnioskach).
Kierownicy Studiów Doktoranckich BiEM oraz Mechanika