12 kwietnia 2018

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w dziekanacie

Dziekan Wydziału Mechanicznego
 
 ogłasza konkurs na stanowisko pracownika  administracyjnego w dziekanacie Wydziału Mechanicznego

 

Ogólny opis zadań na stanowisku:

 1. Obsługa studentów i interesantów w ramach procesu kształcenia na Wydziale
 2. Obsługa programów bazodanowych studentów
 3. Sprawozdawczość i archiwizacja dokumentów związanych z tokiem studiów
 4. Nadzór nad obiegiem dokumentów i korespondencji
 5. Inne bieżące prace administracyjno-biurowe związane z pracą na stanowisku

Wymagania, które powinna spełniać osoba na powyższe stanowisko:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 3. Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet aplikacji MS Office, sieć Internet)
 4. Wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność
 5. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 6. Dobra organizacja pracy własnej

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych (referent, specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. finansowych)
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy na uczelni wyższej
 3. Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego

Kandydaci  proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Szczegółowe CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dyplomu  potwierdzającego wykształcenie (mile widziana również kopia suplementu jeżeli kandydatowi lub kandydatce został wydany)
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 5. Podpisane oświadczenie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)"

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem  „Dokumenty kandydata/kandydatki do pracy w Dziekanacie WM” do sekretariatu Prodziekanów w pok. 113 (I piętro) w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36  w Lublinie.

Termin składania dokumentów upływa 27 kwietnia 2018 r.