25 lutego 2015

Regulamin rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus

Ustalenie zasad rekrutacji oraz kryteriów oceny kandydatów do udziału w programach międzynarodowej wymiany studentów na rok akademicki 2015/2016 ERASMUS+

 

WARUNKI POCZĄTKOWE JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ KANDYDAT / KANDYDATKA na WYJAZD w RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Studenci I° pierwszego roku studiów mają mieć w pełni zaliczony 1 semestr;
 2. Studenci 1 semestru II° studiów – wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału Mechanicznego;
 3. W dniu wyjazdu na studia w pełni zaliczone wszystkie semestry poprzedzające semestr, na który aplikuje student/studentka;
 4. Znać język angielski na poziomie min. B1 (wiele uczelni partnerskich dla studentów obcokrajowców prowadzi zajęcia w j. angielskim), lub inny stosownie do kraju, do którego student/studentka się udaje;
 5. Potwierdzenie umiejętności z j. angielskiego na poziomie B2 będzie możliwością uzyskania dodatkowych punktów w trakcie rekrutacji;
 6. Dobra znajomość innych języków (np.: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) zwiększa ofertę zarówno krajów, do których się udaje jak i przedmiotów, na które może uczęszczać osoba wyjeżdżająca.


ZASADY i PROCEDURY REKRUTACJI

 1. Kandydaci mają wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do programu Erasmus+ (dostępne na stronie biura www.bwm.pollub.pl);
 2. Wybrać uczelnię partnerską, na której będą realizowane studia;
 3. Wybrać zgodne przedmioty w uczelni docelowej (zgodność programowa przedmiotów min. 60%). Przedmioty należy dobierać pod względem treści programowych, a nie tylko samych nazw przedmiotów;
 4. Uzyskać z dziekanatu WM zaświadczenie o średniej i ilości uzyskanych dotychczas punktów ECTS;
 5. Przedstawić właściwemu dla kierunku studiów wydziałowemu koordynatorowi programu wypełniony Learning Agrement (LA) do akceptacji. Aktualny wykaz koordynatorów dostępny jest na stronie internetowej biura.
 6. Określić ewentualne przedmioty/moduły do zaliczenia po powrocie na PL z wyjazdu na studia w ramach programu ERASMUS+. Maksymalna liczba punktów ECTS do zaliczenia nie może przekroczyć 5 punktów.
 7. Złożyć aplikacje do wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej koordynatora programu do dnia 21 marca oraz dla rekrutacji dodatkowej do 27.10 każdego roku;
 8. Uzyskać zgodę Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej i zgodę Dziekana WM na wyjazd;
 9. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia w ramach programu ERASMUS powoływana jest przez Dziekana Wydziału;
 10. Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia w ramach programu ERASMUS stanowią koordynatorzy odnośni do poszczególnych kierunków studiów oraz przedstawiciel samorządu studenckiego WM;
 11. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia w ramach programu ERASMUS jest prodziekan ds. studenckich WM;
 12. Komisja Rekrutacyjna na studia w ramach programu ERASMUS podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu studentów na studia zagraniczne do dnia 23 marca oraz w okresie dodatkowej rekrutacji do dnia 31.10;
 13. Decyzja Komisji zostanie opublikowana niezwłocznie w wydziałowej tablicy informacyjnej dotyczącej programu ERASMUS;
 14. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na studia podejmuje właściwy dla studentów Dziekan Wydziału Mechanicznego;
 15. Osoby niezakwalifikowane do wyjazdu mają prawo odwołać się do Uczelnianej Komisji Odwoławczej w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 16. Przesłać wersję elektroniczną LA do uczelni partnerskiej i uzyskać jej zgodę na przyjęcie na studia


Kryteria kwalifikacji studentów na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS

 1. ukończony min. 1 semestr I rok studiów I-go stopnia – do 25 pkt.;
 2. średnia z ocen pow. 3,5 – do 25 pkt.;
 3. znajomość j. angielskiego na poziomie min. B1 – do 25 pkt.;
 4. komplet zaliczeń i egzaminów w pełnym ostatnim roku studiów przed kwalifikacją – do 25 pkt.;
 5. potwierdzona znajomość j. angielskiego na poziomie B2 możliwość uzyskania dodatkowych 20 punktów;
 6. potwierdzona znajomość języka narodowego uczelni partnerskiej na poziomie min. B1 możliwość uzyskania dodatkowych 20 punktów


Uwagi końcowe

W trakcie rekrutacji kandydat/kandydatka może zdobyć maksymalnie 140 punktów. Do wyjazdu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają min. 60 punktów. W przypadku nie uzyskania przez żadną z aplikujących osób minimum rekrutacyjnego, aplikacje będą rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Rekrutacyjną.
O kolejności osób na rankingowej liście kwalifikacyjnej decyduje liczba uzyskanych punktów.
Liczba osób zakwalifikowanych do wyjazdu na studia za granicą każdorazowo zależy od liczby przyznanych Wydziałowi miejsc w ramach programu ERASMUS+. Osoby, które znajdą się na liście rankingowej, ale nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu tworzą tzw. listę rezerwową. Będą one mogły zostać zakwalifikowane do wyjazdu w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych.
Po powrocie z wyjazdu osoby wyjeżdżające są zobowiązane niezwłocznie do złożenia w dziekanacie Wydziału Mechanicznego odpowiednich dokumentów (LA, zestawienie odbytych przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami).


Skład Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. PL (przewodnicząca)
dr inż. Sylwester Samborski
dr inż. Jarosław Zubrzycki
mgr inż. Joanna Rymarz
Karolina Tkaczyk Samorząd Studencki WM