27 lutego 2014

Stypendia dla doktorantów

Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął realizację projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
Celem projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych dla 43 doktorantów, kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego.
Stypendia naukowe zostaną przyznane dla doktorantów, wchodzących w skład zespołów badawczych, których wyniki pracy będą miały charakter utylitarny (tzn. znajdą zastosowanie w gospodarce). Stypendia naukowe zostaną przyznane wyłącznie dla doktorantów, wchodzących w skład zespołów badawczych, które mają nawiązaną współpracę z przedsiębiorcą w zakresie wdrażania wyników badań naukowych. Planowany jest wybór 20 zespołów badawczych. Zespoły badawcze będą składać się z min. 2 doktorantów i 1 opiekuna zespołu badawczego. Zespoły będą pracować nad rozwiązaniem konkretnych problemów badawczych/naukowych.
Opiekun zespołu badawczego otrzyma środki na pokrycie poniesionych kosztów związanych z koordynowaniem prac zespołu badawczego oraz nadzorowaniem całości prac związanych z rozwiązaniem problemu badawczego/naukowego realizowanego w ramach projektu, wypłacane w formie wynagrodzenia, w miesięcznej kwocie 1 550,00 zł.
Miesięczna kwota stypendium dla doktoranta: 3 836,00 zł.
Okres przyznawania stypendium: do 18 miesięcy, nie dłużej niż na okres realizacji problemu badawczego/naukowego w ramach zespołu badawczego.
Liczba doktorantów, objętych wsparciem: 43 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z aktualną RSI WL:
1) biotechnologia;
2) inżynieria;
3) ochrona środowiska;
4) informatyka;
5) nowoczesne technologie w przemyśle;
6) tworzenie i rozwój systemów jakości produkcji;
7) aparatura medyczna i telemedyczna;
8) wsparcie produkcji biomasy produkowanej na cele energetyczne;
9) technologie żywienia;
10) techniki produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
11) zwiększenie wytwarzanej energii przez udoskonalanie istniejących systemów pozyskiwania energii odnawialnej;
12) rozwój diagnostyki medycznej.
Jednocześnie informuję, że pod linkiem http://www.rsi2004.lubelskie.pl/index.php dostępny jest Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” PO KL. Ww. regulamin został przyjęty przez Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały w dniu 24.02.2014 r. Regulamin wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego przedmiotowej uchwały Sejmiku, wówczas również na stronie internetowej www.rsi.lubelskie.pl zamieszczone zostaną wszystkie załączniki do Regulaminu oraz informacje o terminie naboru wniosków