Studia drugiego stopnia - Rekrutacja 2018/19

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

PROWADZI NABÓR NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA (semestr letni 2018/19)

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

·       Mechanika i budowa maszyn

·       Inżynieria materiałowa

·       Transport

·       Inżynieria produkcji

·       Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalności: menadżerska oraz techniczna)

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
 2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
 3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
 6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
 7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
 9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.
 
Uwaga
Zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego opłata ta wynosi 110 zł za jeden punkt ECTS.
Kandydaci, którzy chcą upewnić się czy ukończony kierunek studiów pierwszego stopia jest pokrewny,  proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl skanu suplementu lub karty przebiegu studiów.
 
 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): do 31.01.2019.

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: do 31.01.2019.

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (w tym ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia): do 31.01.2019   do 13.02.2019 

Kandydaci zarejestrowani w pierwszej turze proszeni są o wprowadzenie do systemu ERK informacji niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji.

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

Uwaga: zmiana terminu ogłoszenia wyników - 15.02.2019. 

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia): 18-19.02.2019 w godz. 10-14, pokój M101

6. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów): 20.02.2019 godz. 10, pokój M101

 

 

Rekrutacja uzupełniająca:

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 7.02-13.02.2019.

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: do 13.02.2019.

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (w tym ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia): do 13.02.2019.

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK): 15.02.2019

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia): 18-19.02.2019 w godz. 10-14, pokój M101

6. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów): 20.02.2019 godz. 10, pokój M101

 

Uwaga

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina o konieczności wprowadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu kwalifikacji (kierunek studiów pierwszego stopnia, ocena z dyplomu oraz średnia ocena ze studiów).

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:
 
 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata;
 • klauzulę informacyjną dla kandydata przy złożeniu dokumentów (RODO)- do pobrania w ERK w dziale "Druki";
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane  z systemu ERK);
 • kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie (w przypadku braku dyplomu - zaświadczenie z dziekanatu o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz suplement, a w przypadku jego braku - indeks lub wypis indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
 • kero dowodu osobistego – powiększone obie strony, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokumenty bez zaświadczenia lekarskiego nie będą przyjmowane);
 • 2 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką (studenci i absolwenci PL, w przypadku posiadania legitymacji nie wnoszą opłaty);

 

W przypadku składania dokumentów przez inną osobę wymagane jest upoważnienie.
 

BADANIA LEKARSKIE

 
Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie, Zaświadczenie lekarskie należy złożyć z kompletem dokumentów (brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia). Orzeczenia lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach:
Badania lekarskie można również wykonać w dowolnej przychodni medycyny pracy lub dowolnego lekarza medycyny pracy (PL nie gwarantuje w takim przypadku bezpłatności badań).
 
 Osoba skierowana na badania powinna posiadać:
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
 • ew. aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły (jeśli kandydat posiada). 

Badania lekarskie można wykonać przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.


 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl. Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać drogą elektroniczną rekrutacja.wm@pollub.pl oraz w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. 101, tel. 81-538-41-95 (w godzinach pracy komisji).