Studia drugiego stopnia - rekrutacja 2017/18

Uwaga!

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina o konieczności wprowadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (oceny z dyplomu, średniej oceny ze studiów oraz kierunku studiów pierwszego stopnia).

 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROWADZI NABÓR 

NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

·       Mechanika i budowa maszyn

·       Inżynieria materiałowa

·       Transport

·       Inżynieria produkcji

·       Zarządzanie i inżynieria produkcji

o   specjalność:       menadżerska

o   specjalność:       techniczna

 

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:

 

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.

2.    Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.

3.    Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.

4.    Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

5.    Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.

6.    Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.

7.    W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.

8.    Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.

9.    W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 
Uwaga!
Zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 17.01.2018 opłata ta wynosi 110 zł za jeden punkt ECTS.
 
 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(studia drugiego stopnia - semestr letni 2017/18)

 

1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): do 31.01.2018.

2.     Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: do 31.01.2018.

3.     Wprowadzenie do systemu ERK wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (w tym ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia): do 31.01.2018, do 14.02.2018

4.     Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK): do 2.02.2018, 14.02.2018

5.     Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia): do 7.02.2018, 15-16.02.2018 w godz. 10-14, pokój M101

Szczegółowe informacje o terminie i miejscu składania dokumentów zostaną podane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Informacje te zostaną umieszczone na stronie www oraz indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK.

6.     Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów): do 7.02.2018, 16.02.2018 godz. 13, pokój M101

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 8-14.02.2018.

2.     Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: do 14.02.2018.

3.     Wprowadzenie do systemu ERK wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (w tym ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia): do 14.02.2018

4.     Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK): 14.02.2018

5.     Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia): 15-16.02.2018 w godz. 10-14, pokój M101

6.     Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów): 16.02.2018 godz. 13, pokój M101

 

Uwaga!

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina o konieczności wprowadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (oceny z dyplomu, średniej oceny ze studiów oraz kierunku studiów pierwszego stopnia).

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna jednocześnie przypomina, że:

"Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej) oraz ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata."

Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018 Załącznik nr 1, p.24

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową podpisaną przez kandydata (formularz wydrukowany z systemu ERK),
  2. kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony (oryginał do wglądu),
  3. pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką w łącznej kwocie 21 zł - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK (studenci i absolwenci PL uiszczają tylko opłatę w wysokości 4 zł za indeks)
  4. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami (uwaga: dokumenty bez zaświadczenia lekarskiego nie będą przyjmowane),
  5. 3 fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 35x45 mm), w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK,
  6. kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie oraz suplement, a w przypadku jego braku - indeks lub wypis indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen).
 
W przypadku składania dokumentów przez inną osobę wymagane jest upoważnienie.
 

BADANIA LEKARSKIE

 
Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie, Zaświadczenie lekarskie należy złożyć z kompletem dokumentów (brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia). Orzeczenia lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach:
Badania lekarskie można również wykonać w dowolnej przychodni medycyny pracy lub dowolnego lekarza medycyny pracy (PL nie gwarantuje w takim przypadku bezpłatności badań).
 
 Osoba skierowana na badania powinna posiadać:
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
  • ew. aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły (jeśli kandydat posiada). 

Badania lekarskie można wykonać przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.


 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl. Informacje dotyczące rekrutacji na WM drogą elektroniczną rekrutacja.wm@pollub.pl oraz w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. 101, tel. 81-538-41-95 (w godzinach pracy komisji).