Studia drugiego stopnia

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 
 
Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:
  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
  2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
  3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
  4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
  6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
  7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
  8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
  9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

Uwaga:

Osoby, które ukończyły pokrewne kierunki studiów pierwszego stopnia proszone są o przesłanie drogą elektroniczną do komisji (rekrutacja.wm@pollub.pl) kopii suplementu lub karty przebiegu studiów (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechanicznym). Zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne.