Rekrutacja 2020/2021 - semestr letni

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

PROWADZI NABÓR NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

(semestr letni 2020/2021)

 

Kierunki kształcenia:

 • Mechanika i budowa maszyn

 • Inżynieria materiałowa

 • Transport

 • Inżynieria produkcji

 • Robotyzacja procesów wytwórczych

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
 2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia (uczenia się) są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
 3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
 6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
 7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
 9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.
 
Uwaga:
Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego, zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne. Kandydaci, którzy ukończyli kierunki studiów pierwszego stopnia inne, niż wybrane podczas rekrutacji, proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl skanu suplementu lub karty przebiegu studiów, w celu weryfikacji przez komisję pokrewności kierunku (nie dotyczy absolwentów WM).
 
 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 

2 tura: 15.02.2021 - 28.02.2021

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 

2 tura: 15.02.2021 - 28.02.2021

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

2 tura: 15.02.2021 - 28.02.2021

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

2 tura: do 2.03.2021

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów, dotyczy wyłącznie kandydatów ze statusem "zakwalifikowany do przyjęcia"): 

2 tura: do 5.03.2021 (data dotarcia dokumentów do WKR)

6. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów, status "dokumenty złożone): 

2 tura 8.03.2021 (poniedziałek) od godz. 12.00

Rozmowa kwalifikacyjna obędzie się za pomocą platformy MS Teams lub za pomocą połączenia telefonicznego.

 

Uwaga:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina o konieczności wprowadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu kwalifikacji (kierunek studiów pierwszego stopnia, ocena z dyplomu oraz średnia ocena ze studiów). 

Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata.

Kierunek studiów drugiego stopnia może zostać uruchomiony z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile Rektor PL nie postanowi inaczej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów składają w wyznaczonych terminach oraz formie wskazanej przez WKR następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata, oraz oświadczenia RODO,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów, indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen).

W przypadku braku kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WKR należy przesłać oryginały dokumentów.

 • fotografię w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonaną zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.


Zarządzenie Nr R-100/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021:

"Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim nie mają obowiązku wykonywania badań lekarskich na żaden z kierunków prowadzonych w Politechnice Lubelskiej."

 

 

FORMA i MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego PL

ul. Nadbystrzycka 36

20-618 Lublin

z dopiskiem: REKRUTACJA WM

 

 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl. Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać drogą elektroniczną rekrutacja.wm@pollub.pl , tel. 81-538 4195, 781 320 599 (w godzinach pracy komisji).