II tura rekrutacji (STUDIA STACJONARNE)

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II tury rekrutacji na studia stacjonarne na kierunkach:

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • TRANSPORT

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na I rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow

Na tej stronie są dostępne informacje dotyczące: kierunków studiów, terminów rejestracji i składania dokumentów, wymaganych dokumentów, zasad przyjęć, liczenia punktów oraz  dokumenty dotyczące zasad rekrutacji w roku akademickim 2017/2018. Rejestracja elektroniczna dostępna jest od 14 do 17 lipca 2017 (studia stacjonarne).

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer ID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły oraz numeru świadectwa dojrzałości należy go wydrukować i dołączyć go do składanych dokumentów.

 

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ II TURY REKRUTACJI

 

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu:

            od 14.07.2017 do 17.07.2017

2.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł oraz wprowadzenie wyników ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości:

             do 17.07.2017

            (Skan potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej należy przesłać na adres rekrutacja.wm@pollub.pl)

3.    Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na Wydział Mechaniczny. Informacje te zostaną podane kandydatom drogą elektroniczną. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status taką sama ścieżką jak przy rejestracji pod warunkiem, że będzie pamiętał swój numer ID oraz hasło. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

19.07.2017 (godz. 12.00)

4.    Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów. W chwili składania dokumentów kandydat zakwalifikowany na studia otrzyma, za potwierdzeniem odbioru, decyzję o przyjęciu na I rok studiów. 

            od 20.07.2017 do 21.07.2017

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia składają w wyznaczonych terminach wszystkie poniższe dokumenty:

 

 1. ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 2. świadectwo dojrzałości w formie kserokopii z oryginałem do wglądu,
 3. kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony z oryginałem do wglądu,
 4. pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką w łącznej kwocie 21 zł - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,
 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,          
 6. 3 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px),  którą kandydat przekazuje poprzez system ERK) wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

 

Uwaga:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje dokumentów przesyłanych pocztą, kurierem.

 

 

BADANIA LEKARSKIE

 

Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie (druga strona ankiety osobowej). Orzeczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie  dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach na terenie Lublina :

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34 wew. 101
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41

Osoba skierowana na badania powinna posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
 • ewentualnie, jeśli kandydat posiada aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły.