Harmonogram rekrutacji 2021/2022 - semestr zimowy

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na pierwszy rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer UID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły oraz numeru świadectwa dojrzałości należy go wydrukować i dołączyć go do składanych dokumentów.

 

Badania lekarskie - KOMUNIKAT

W dniu 14 maja 2021 r. rektor Politechniki Lubelskiej podpisał zarządzenie Nr. R-51/2021 w sprawie badań lekarskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w semestrze zimowym na Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/22.

Zgodnie z treścią Zarządzenia kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na kierunkach objętych rekrutacją na Wydziale Mechanicznym (tj. Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna, Transport, Robotyzacja Procesów Wytwórczych, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) nie mają obowiązku wykonania badań lekarskich.

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

 

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu.

             1 tura  

             17.05.2021 - 09.07.2021 studia stacjonarne

             17.05.2021 - 16.07.2021 studia niestacjonarne I i II stopnia

Rekrutacja uzupełniająca (2 tura) :

                        21.07.2021 do 15.09.2021 - studia stacjonarne

                        21.07.2021 do 15.09.2021 - studia niestacjonarne

2.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

     1 tura 

             17.05.2021 - 09.07.2021 studia stacjonarne

             17.05.2021 - 16.07.2021 studia niestacjonarne I i II stopnia

Rekrutacja uzupełniająca (2 tura):

                        do 15 września 2021 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Uwaga: Kandydaci, którzy zarejestrowali się na  studia stacjonarne lub niestacjonarne w dniach 13-15.09.2021 proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl potwierdzeń wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

            

3.   Wprowadzenie do systemu wyników ze świadectwa dojrzałości lub/i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości/ dyplomu ukończenia studiów, będących  podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  

              1 tura 

             do 11.07  studia stacjonarne

             do 18.07 studia niestacjonarne I i II stopnia

Rekrutacja uzupełniająca (2 tura):

                       do 15 września 2021 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

4.  Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status w systemie ERK. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

 1 tura 

              12.07  studia stacjonarne (do godz 15:00)

              19.07 studia niestacjonarne (do godz 15:00) I i II stopnia

Rekrutacja uzupełniająca (2 tura):

                        17 września 2021 (do godz 15:00)- studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

5.   Dostarczenie wymaganych dokumentów (rejestracja kadydatów na studia). Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów w formie wskazanej przez WKR.  

                 12.07-16.07  studia stacjonarne

             19.07- 23.07 studia niestacjonarne I i II stopnia

 Rekrutacja uzupełniająca (2 tura):

                    20.09 - 23.09.2021 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne (szczegółowe 

                                   informacje podane są na indywidualnych kontach w systemie ERK)  

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązani są dostarczyć do 16.07 (rekrutacja uzupełniająca do 23.09); 

  • dokumenty w formie papierowej pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

WKR Wydziału Mechanicznego PL,

ul. Nadbystrzycka 36,

20-618 Lublin

z dopiskiem REKRUTACJA,

Lista wymaganych dokumentów

  1. ankietę osobową (podpisaną) oraz oświadczenie RODO (podpisane), wydrukowane z systemu ERK (DANE KANDYDATA ->DRUKUJ FORMULARZ),
  2. a) studia I stopnia: kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dołączony do weryfikacji - zwrot oryginału w dniu rozpoczęcia I roku studiów), a w określonych przypadkach ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
    b) studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dołączony do weryfikacji), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku - zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  3. jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  4. zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia; - zgodnie z tegorocznym zarządzeniem rektora Poltechniki Lubelskiej (zarządzenie Nr. R-51/2021) - kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Wydział Mechaniczny nie mają obowiązku wykonywania badań lekarskich. 
  5. oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub finalisty konkursów międzynarodowych, które potwierdzają uprawnienia kandydata do przyjęcia na pierwszy rok studiów z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego (jeśli dotyczy kandydata);
  6. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata (jeśli dotyczy); Upoważnienie może być potwierdzone notarialnie lub przez członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej.