Harmonogram rekrutacji 2020/2021 - semestr zimowy

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na pierwszy rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer UID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły oraz numeru świadectwa dojrzałości należy go wydrukować i dołączyć go do składanych dokumentów.

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

 

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu.

             18.05.2020 - 16.08.2020

2.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

      18.05.2020 - 16.08.2020

3.   Wprowadzenie do systemu wyników ze świadectwa dojrzałości lub/i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości/ dyplomu ukończenia studiów, będących  podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  

              do 16.08.2020

4.  Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status w systemie ERK. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

17.08.2020 ( do godz. 15.00)

5.   Dostarczenie wymaganych dokumentów (rejestracja kadydatów na studia). Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów w formie wskazanej przez WKR.

              17.08.2020 - 21.08.2020

     

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów składają w wyznaczonych terminach oraz formie wskazanej przez WKR następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
  2. kopię świadectwa dojrzałości/kopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu,
  3. dowód osobisty do wglądu (w przypadku osobistego składania dokumentów przez kandydata),
  4. fotografię w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonaną zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.

 

Zarządzenie Nr R-52/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021:

"Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym nie mają obowiązku wykonywania badań lekarskich na żaden z kierunków prowadzonych w Politechnice Lubelskiej."

 

Uwaga

Forma oraz miejsce składania dokumentów zostaną określone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w terminie późniejszym. Formy, terminy oraz miejsca składania dokumentów będą aktualizowane i będą uwzględniały bieżącą sytuację epidemiczną oraz rekomendacje MNiSW (w chwili obecnej MNiSW rekomenduje zdalną formę składania dokumentów rekrutacyjnych) .