Harmonogram rekrutacji 2020/2021 - semestr zimowy

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na pierwszy rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer UID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły oraz numeru świadectwa dojrzałości należy go wydrukować i dołączyć go do składanych dokumentów.

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

 

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu.

             2 tura (wybrane kierunki studiów): 

             17.08.2020 - 25.09.2020 studia niestacjonarne

             3 tura (wybrane kierunki studiów): 

             5.09.2020 - 4.10.2020 studia stacjonarne

2.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

      2 tura: 

             17.08.2020 - 25.09.2020 studia niestacjonarne

Uwaga: Kandydaci, którzy zarejestrowali się na  studia niestacjonarne w dniach 22-25.09.2020 proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl potwierdzeń wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

             3 tura: 

             5.09.2020 - 4.10.2020 studia stacjonarne

Uwaga: Kandydaci, którzy zarejestrowali się na  studia stacjonarne w dniach 1-4.10.2020 proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl potwierdzeń wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

3.   Wprowadzenie do systemu wyników ze świadectwa dojrzałości lub/i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości/ dyplomu ukończenia studiów, będących  podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  

              2 tura:

              do 25.09.2020 studia niestacjonarne

              3 tura:

              do 4.10.2020 studia stacjonarne

4.  Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status w systemie ERK. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

2 tura: 

do 28.09.2020  - studia niestacjonarne

3 tura: 

6.10.2020 (do godz. 15.00) - studia stacjonarne

5.   Dostarczenie wymaganych dokumentów (rejestracja kadydatów na studia). Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów w formie wskazanej przez WKR.

              2 tura: 

              do 5.10.2020  - studia niestacjonarne

              3 tura: 

              6.10.2020 - 8.10.2020 studia stacjonarne

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów składają w wyznaczonych terminach oraz formie wskazanej przez WKR następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata, oraz oświadczenia RODO
  2. kopię świadectwa dojrzałości/kopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu poświadczoną przez pracownika WKR, w przypadku braku kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WKR należy przesłać oryginały dokumentów.
  3. dowód osobisty do wglądu (w przypadku osobistego składania dokumentów przez kandydata),
  4. fotografię w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonaną zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.

 

Zarządzenie Nr R-52/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021:

"Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym nie mają obowiązku wykonywania badań lekarskich na żaden z kierunków prowadzonych w Politechnice Lubelskiej."

 

 

FORMA i MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Miejsce dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne, w tym oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku studiów drugiego stopnia oryginał/odpis dyplomu i suplement), podpisaną ankietę osobową wraz z oświadczeniami RODO należy przesłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres: 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego PL

ul. Nadbystrzycka 36

20-618 Lublin,

z dopiskiem REKRUTACJA WM 

w dniach podanych w szczegółowym terminarzu (patrz wyżej), liczy się data dotarcia dokumentów do Biura Podawczego PL. Dokumenty rekrutacyjne należy również złożyć w formie elektronicznej poprzez system ERK. Osoby, które przesłały dokumenty w formie elektronicznej mają obowiązek przesłania pocztą tradycyjną/kurierem oryginału ankiety osobowej wraz z oświadczeniami RODO oraz oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości (oryginału/odpisu dyplomu i suplementu) w dniach podanych w szczegółowym terminarzu (patrz wyżej).

Osobiste składanie dokumentów bezpośrednio do WKR nie jest możliwe.

Oryginał świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów  zostanią zwrócone po podjęciu studiów.