Harmonogram rekrutacji

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na I rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

 

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow

 

Na tej stronie są dostępne informacje dotyczące: kierunków studiów, terminów rejestracji i składania dokumentów, wymaganych dokumentów, zasad przyjęć, liczenia punktów oraz  dokumenty dotyczące zasad rekrutacji w roku akademickim 2017/2018. Rejestracja elektroniczna dostępna jest od 22.07.2017 do 15.09.2017.

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer ID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły oraz numeru świadectwa dojrzałości należy go wydrukować i dołączyć go do składanych dokumentów.

 

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu:

            od 22.05.2017 do 5.07.2017 - studia stacjonarne

            od 14.07.2017 do 17.07.2017 - studia stacjonarne (2 tura)

            od 22.05.2017 do 14.07.2017 - studia niestacjonarne

            od 22.07.2017 do 15.09.2017 (3. tura)

 

2.    Możliwość rejestracji w WKR Wydziału Mechanicznego pokój 101 (I piętro, w godzinach pracy komisji):

            od 26.06.2017 do 4.07.2017

 

3.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł:

            do 5.07.2017- studia stacjonarne

            do 17.07.2017- studia stacjonarne (2 tura)

            do 14.07.2017- studia niestacjonarne

            do 15.09.2017 (3. tura)

 

4.    Wprowadzenie do ankiety osobowej (kwestionariusza) wyników ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości:  

     do 5.07.2017 - studia stacjonarne

     do 17.07.2017- studia stacjonarne (2 tura)

            do 14.07.2017 - studia niestacjonarne

            do 15.09.2017 (3. tura)

 

5.    Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na Wydział Mechaniczny. Informacje te zostaną podane kandydatom drogą elektroniczną. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status taką sama ścieżką jak przy rejestracji pod warunkiem, że będzie pamiętał swój numer ID oraz hasło. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

10.07.2017 (godz. 14.00) - studia stacjonarne

19.07.2017 (godz. 12.00) - studia stacjonarne (2 tura)

17.07.2017 (godz. 12.00) - studia niestacjonarne

19.09.2017 (3. tura)

 

6.    Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów. W chwili składania dokumentów kandydat zakwalifikowany na studia otrzyma, za potwierdzeniem odbioru, decyzję o przyjęciu na I rok studiów. W tych terminach będą przyjmowane również odwołania związane z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata. Podstawą odwołania nie może być niewystarczająca liczba punktów do przyjęcia na dany kierunek.

            od 11.07.2017 do 13.07.2017 - studia stacjonarne

            od 20.07.2017 do 21.07.2017 - studia stacjonarne (2 tura)

            od 19.07.2017 do 20.07.2017 - studia niestacjonarne

            20-21.09.2017, godz. 13-15 (3. tura)

 

DOKUMENTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH ELEKTRONICZNIE NA I ROK STUDIÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ

w pokoju nr 101 (I piętro, bud. M)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http:/www.pollub.pl/. Do 26 czerwca 2017 dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji na WM można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja.wm@pollub.pl. Od 26 czerwca 2017 dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. 101 (I piętro, bud. M), tel. 81 5384195.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:

 

 1. ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 2. świadectwo dojrzałości w formie kserokopii z oryginałem do wglądu,
 3. kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony z oryginałem do wglądu,
 4. pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką w łącznej kwocie 21 zł - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,
 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,          
 6. 3 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px),  którą kandydat przekazuje poprzez system ERK) wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

 

Dla kandydatów na II stopień studiów wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie uczelnianej PL.

 

Uwaga:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje dokumentów przesyłanych pocztą, kurierem, itp. Dokumenty zostaną niezwłocznie odesłane do nadawcy.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 
 
Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:
 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
 2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
 3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
 6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
 7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
 9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

 

BADANIA LEKARSKIE

 

Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie (druga strona ankiety osobowej). Orzeczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach na terenie Lublina :

Badania można również wykonać odpłatnie u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Badania lekarskie można wykonać z wyprzedzeniem, przed zakwalifikowaniem do przyjęcia.

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34 wew. 101
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41
 • lub filiach w Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie.

 

Osoba skierowana na badania powinna posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
 • ewentualnie, jeśli kandydat posiada aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły.