Harmonogram rekrutacji

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na studia. W związku z tym kandydaci na pierwszy rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać stronę:

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow

Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzielony numer UID oraz wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły oraz numeru świadectwa dojrzałości należy go wydrukować i dołączyć go do składanych dokumentów.

 

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI

1.    Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu:

            od 20.05.2019 do 8.07.2019 - studia stacjonarne

            od 20.05.2019 do 17.07.2019 - studia niestacjonarne

            Rekrutacja uzupełniająca:

            od 25.07.2019 do 15.09.2019 - studia stacjonarne

            od 22.07.2019 do 15.09.2019 - studia niestacjonarne

 

2.    Wniesienie opłaty rekrutacyjnej:

            od 20.05.2019 do 8.07.2019 - studia stacjonarne

            od 20.05.2019 do 17.07.2019 - studia niestacjonarne

            Rekrutacja uzupełniająca:

            do 15 września 2019 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

3.    Wprowadzenie do ankiety osobowej (kwestionariusza) wyników ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości:  

            do 8.07.2019 - studia stacjonarne

            do 17.07.2019 - studia niestacjonarne

            Rekrutacja uzupełniająca:

            do 15 września 2019 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

4.    Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na Wydział Mechaniczny. Kandydat będzie mógł sprawdzić swój status w systemie ERK pod warunkiem, że będzie pamiętał swój numer UID oraz hasło. Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane.

10.07.2019 (godz. 14.00) - studia stacjonarne

do 19.07.2019 (godz. 14.00) - studia niestacjonarne

             Rekrutacja uzupełniająca:

             17 września 2019 godz. 12.00 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

5.    Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku powinni złożyć wymagany komplet dokumentów. W tych terminach będą przyjmowane również odwołania związane z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata. Podstawą odwołania nie może być niewystarczająca liczba punktów do przyjęcia na dany kierunek.

            od 11.07.2019 do 18.07.2019 - studia stacjonarne

            od 18 do 20 września 2019 - studia niestacjonarne (szczegółowe informacje podane są na indywidualnych kontach w systemie ERK)

            Rekrutacja uzupełniająca:

            od 18 do 20 września 2019 - studia stacjonarne oraz niestacjonarne (szczegółowe informacje podane są na indywidualnych kontach w systemie ERK)  

 

                       

 

DOKUMENTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ W POKOJU M101 (I piętro) 

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne oraz kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej:

18-20 września 2019, godz. 12-16

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http:/www.pollub.pl/. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji na WM można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja.wm@pollub.pl. Od 1 lipca dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. M101 (I piętro), tel. 81 5384195 (w godzinach dyżurów komisji).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 2. kopię świadectwa dojrzałości z oryginałem do wglądu,
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,          
 5. 2 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px),  którą kandydat przekazuje poprzez system ERK) wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata (szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/8407)
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką (do wglądu, w przypadku gdy opłata nie jest widoczna w systemie ERK)

   

Dla kandydatów na drugi stopień studiów szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie uczelnianej PL.

 

Uwaga:

1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wyłącznie komplet dokumentów składany przez kandydata lub osobę występującą w imieniu kandydata. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje dokumentów przesyłanych pocztą, kurierem, itp. Dokumenty zostaną niezwłocznie odesłane do nadawcy.

2. Poświadczenie urzędowe własnoręczności podpisu na upoważnieniu udzielonym przez pełnoletniego kandydata na studia, może zostać potwierdzone przez:
1) członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej,
2) pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 
 
Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:
 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
 2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
 3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
 6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
 7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
 9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

Uwaga:

Osoby, które ukończyły pokrewne kierunki studiów pierwszego stopnia proszone są o przesłanie drogą elektroniczną do komisji (rekrutacja.wm@pollub.pl) kopii suplementu lub karty przebiegu studiów (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechanicznym). Zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne.

 

BADANIA LEKARSKIE

 

Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie (druga strona ankiety osobowej). Orzeczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach na terenie Lublina :

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41
 • lub filiach w Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie.

Badania można również wykonać odpłatnie u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Badania lekarskie można wykonać z wyprzedzeniem, przed zakwalifikowaniem do przyjęcia.

Osoba skierowana na badania powinna posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
 • ewentualnie, jeśli kandydat posiada aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły.