Dokumenty

REGULAMINY

 • Regulamin projektu "Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej" (do pobrania z listy załączników poniżej).
 • Załącznik nr 1: Regulamin realizacji programów stażowych (do pobrania z listy załączników poniżej).

REKRUTACJA

Dokumenty, które obligatoryjnie należy złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Załącznik nr 2: Podanie o udział w stażu zawodowym (do pobrania z listy załączników poniżej),
 • Curriculum Vitae (zgodne z aktualnymi, ogólnie przyjętymi zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych),
 • List motywacyjny (zgodny z aktualnymi, ogólnie przyjętymi zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych),
 • poświadczone przez Dziekanat WM zaświadczenie o ocenie średniej z pierwszego i drugiego semestru studiów.

Dokumenty uzupełniające w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • zaświadczenia o dodatkowej aktywności zawodowej w toku studiów (praktyki nieobowiązkowe, wolontariat, praca zawodowa itp.).
 • orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Załącznik nr 3: Deklaracja przedsiębiorstwa o wstępnej zgodzie na przyjęcie studenta na staż zawodowy realizowany w ramach projektu WJSZ (do pobrania z listy załączników poniżej).

DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STAŻ ZAWODOWY

 • Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu (do pobrania z listy załączników poniżej) - składane jednorazowo po zakwalifikowaniu do realizacji projektu - nowa wersja, zgodna z RODO.
 • Załącznik nr 5: Oświadczenie do celów podatkowych (do pobrania z listy załączników poniżej) - składane jednorazowo po zakwalifikowaniu do realizacji projektu.
 • Załącznik nr 6: Umowa stażowa - wzór 2019, v.0.6 (do pobrania z listy załączników poniżej) - składana jednorazowo po zakwalifikowaniu do realizacji projektu, w trzech egzemplarzach.
 • Załącznik nr 7: Program stażu zawodowego - wzór 2019, v.0.3 (do pobrania z listy załączników poniżej) - składany jednorazowo na początku realizacji stażu. Jeśli cały staż jest realizowany tylko w jednej komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa (np. w Dziale Kontroli Jakości), składa się tylko stronę nr 1. Jeśli staż jest podzielony na etapy, realizowane w różnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, oprócz strony 1 składa się odpowiednią liczbę stron nr 2.
 • Załącznik nr 8: Lista obecności (do pobrania z listy załączników poniżej) - składana cyklicznie po 4, 8, 12 i 16 tygodniu roboczym stażu. 
 • Załącznik nr 9: Rachunek - wzór 2019, v.0.3 - za zrealizowane godziny stażowe (do pobrania z listy załączników poniżej) - składany cyklicznie razem z listą obecności (Zał. nr 8).
 • Załącznik nr 10: Raport okresowy - wzór 2019, v.0.2 - z realizacji stażu zawodowego w przedsiębiorstwie (do pobrania z listy załączników poniżej) - składany cyklicznie razem z listą obecności (Zał. nr 8) oraz rachunkiem (Zał. nr 9).
 • Załącznik nr 11: Zaświadczenie o realizacji stażu zawodowego w przedsiębiorstwie (do pobrania z listy załączników poniżej).
 • Załącznik nr 12: Ankieta wstępna stażysty (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Załącznik nr 13: Ankieta końcowa stażysty (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Załącznik nr 14: Oświadczenie o braku powiązań (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Załącznik nr 15: Umowa dla opiekuna stażysty (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Załącznik nr 16: Wykaz godzin opieki nad stażystą (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Załącznik nr 17Nota księgowa do rozliczenia godzin opiekuna (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Druk ZUS ZUA z instrukcją wypełnienia (do pobrania z listy załączników poniżej) - składany jednorazowo na początku realizacji stażu.
 • Wniosek o zwrot wydatków - ubezpieczenie (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Wniosek o zwrot wydatków - badania lekarskie (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Wniosek o zwrot wydatków - komunikacja miejska (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Wniosek o zwrot wydatków - zakwaterowanie (do pobrania z listy załączników poniżej)
 • Wniosek o zwrot wydatków - dojazd (do pobrania z listy załączników poniżej)