Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

       

 

Tytuł projektu:
Wysokiej Jakości Staże Zawodowe dla Studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

 

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S032/17
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2019-09-30
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Projekt jest skierowany do studentów Wydziału Mechanicznego, studiujących na II roku studiów II stopnia (magisterskich) na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Produkcji i Inżynieria Materiałowa.