Studenci kierunku transport z Politechniki Lubelskiej jako wykwalifikowana kadra przemysłu motoryzacyjnego


Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Tytuł projektu: STUDENCI KIERUNKU TRANSPORT Z POLITECHNIKI LUBELSKIEJ JAKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO.

Okres realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2020-09-30.

 

Projekt „STUDENCI KIERUNKU TRANSPORT Z POLITECHNIKI LUBELSKIEJ JAKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO” jest dedykowany studentom studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TRANSPORT Wydziału Mechanicznego PL. Głównym celem projektu jest podniesienie KOMPETENCJI zawodowych, językowych, komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznych studentów zgodne z potrzebami pracodawców z branży AUTOMOTIVE.

Wskazany cel przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, poprzez uczestnictwo studentów kierunku TRANSPORT II st. w:

- Programach Rozwoju KOMPETENCJI (PRK), obejmujących szkolenia certyfikowane, warsztaty językowe, warsztaty realizowane przez przedstawicieli pracodawców dotyczące KOMPETENCJI wymaganych w sektorze motoryzacyjnym, Interdyscyplinarne Warsztaty Naukowo-Praktyczne (IWNP) realizowane w formie projektów, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z motobranży;

- 3-mies.Wysokiej Jakości Programach Stażowych (WJPS) u pracodawców z branży AUTOMOTIVE.

We wszystkie działania realizowane w projekcie zaangażowani będą pracodawcy. Prowadzone wspólnie z przedstawicielami firm szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne czy 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej wzmocnią elementy praktyczne kształcenia studentów kierunku TRANSPORT. Dzięki prowadzonym w projekcie działaniom studenci zdobędą praktyczne doświadczenie, poznają środowisko i organizację pracy w przedsiębiorstwie, wypracują sieć kontaktów. Uzyskana od pracodawców wiedza na temat branży AUTOMOTIVE zaowocuje wzrostem atrakcyjności zawodowej  studentów/absolwentów PL wchodzących na rynek pracy, wdrożeniem do realnej pracy zawodowej w przemyśle motoryzacyjnym, zwiększeniem konkurencyjności na rynku pracy absolwentów PL.