MEGAkompetentny inżynier

Projekt „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU/PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej” jest dedykowany studentom studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach transport oraz inżynieria produkcji. Dzięki specjalnemu programowi kształcenia, zwiększy ich szanse na rynku pracy poprzez wsparcie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych studentów.

We wszystkie działania realizowane w projekcie zaangażowani będą pracodawcy. Prowadzone, wspólnie z przedstawicielami firm, szkolenia, warsztaty czy zajęcia dodatkowe wzmocnią elementy praktyczne kształcenia. Dzięki krajowym i zagranicznym wizytom studyjnym studenci zdobędą praktyczne doświadczenie, poznają środowisko i organizację pracy w przedsiębiorstwie, wypracują sieć kontaktów. W wyniku indywidualnych zajęć z menadżerem oraz spotkań biznesowych studenci w praktyce zweryfikują i zastosują swoją wiedzę i umiejętności, a także zidentyfikują swoje mocne i słabe strony. Uzyskana od pracodawców wiedza na temat branży i wymaganego profilu kompetencyjnego zaowocuje wyborem przez studentów indywidualnej ścieżki kariery.

„MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU / PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej” (nr POWR.03.01.00-00-K322/15), współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, oś: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1.