Robert Sikora

Prof. dr hab. inż. Robert Sikora

         Urodziłem się w Gdyni tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ojciec mój służył w Marynarce Wojennej na Oksywiu, pod dowództwem pułkownika Dąbka, który zasłynął nie tylko z odwagi i dzielności, ale również z tego, że nie poddał się Niemcom lecz zastrzelił się.

         Jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego, gdzie po ukończeniu studiów w 1962 r. podjąłem pracę jako asystent w Katedrze Obróbki Skrawaniem.

         Mój doktorat: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, rok 1969.

         Habilitacja: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, rok 1972.

         Profesura: Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, rok 1982.

         Moją dziedziną nauki, naukowo-techniczną i aplikacji jest szeroko rozumiane przetwórstwo oraz obróbka tworzyw polimerowych. Koncentruje się jednak na następujących zagadnieniach:

 1. Podstawy teoretyczne i techniczne przetwórstwa, ujmowane jako: podstawy ogólne, cieplne, reologiczne, technologiczne i przetwarzalności.
 2. Podstawy technologiczne przetwórstwa obejmujące maszyny, narzędzia, stanowiska i linie technologiczne.
 3. Właściwości i zastosowanie tworzyw w aspektach technologicznych oraz w różnych dziedzinach gospodarki, jak również w życiu codziennym.
 4. Zagadnienia obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej tworzyw, zwłaszcza trudnoobrabialnych.

Po 5 latach pracy w Politechnice Gdańskiej przeniosłem się do Zakładu Doświadczalnego Technologii Maszyn Rolniczych w Gdańsku, gdzie utworzyłem Pracownię oraz Laboratorium Stosowania Tworzyw Sztucznych w Maszynach Rolniczych.

W 1972 r. wygrałem konkurs w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, gdzie utworzyłem Katedrę Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych z Laboratorium i zostałem ich Kierownikiem. Obie jednostki działają do dzisiaj. Zostałem tam Dziekanem Wydziału Mechanicznego i następnie Prorektorem do spraw Nauki i Współpracy z Przemysłem. Pełniłem też funkcję powierzoną przez Ministra, a mianowicie Pierwszego Zastępcy Rektora.

W 1977 r. podjąłem pracę w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Mechanicznym, gdzie ponownie utworzyłem Katedrę Przetwórstwa Tworzyw tym razem z poprawnym przymiotnikiem Polimerowych, łącznie z laboratorium. Nazwa była zgodna ze stanem w innych rozwiniętych Państwach. Pełniłem też funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn na prawach Wydziału. Następnie zostałem Prorektorem do spraw Nauczania.

Zorganizowałem od podstaw studia magisterskie i inżynierskie na specjalności „Przetwórstwo tworzyw polimerowych” na Wydziałach Mechanicznych obu Uczelni. Opracowałem plany oraz programy tych studiów.

Jestem autorem i współautorem 506 publikacji, które ukazały się w 9 językach, a mianowicie: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, japońskim, węgierskim, czeskim i serbsko-chorwackim.

W wymienionej liczbie publikacji znajdują się 24 książki o łącznej objętości 6760 stron, w tym objętość samodzielnych książek wynosi 78%, co stanowi 5250 stron. Najobszerniejsza książka liczy stron 611. Wiele z nich wydało Wydawnictwo Naukowo-Techniczne i Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wygłaszałem też wykłady i referaty na kongresach, sympozjach oraz konferencjach krajowych, jak również zagranicznych, publikowane w materiałach z tych spotkań. Ważniejsze z nich, w ujęciu chronologicznym, odbyły się w Dreźnie, Chemnitz, Pradze, Zlinie, Brnie, Zagrzebiu, Sorento, Nicei, Stuttgarcie, Hannoverze, Johannesburgu, Getheborgu, Chicago, Waszyngtonie, Jokohamie, Florianopolis, Pekinie, Toronto, Montrealu i Guimaräes.

Jestem twórcą lub współtwórcą 82 patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, głównie polskich. W wymienionej liczbie, patentów zagranicznych jest 8, w kolejności chronologicznej: niemieckie 2, europejskie 2, japoński, rosyjski, węgierski, amerykański. Sądzę, że warto dodać, iż jestem w zespole polsko-amerykańskim współtwórcą dwóch patentów. Są to patenty polskie, ale obaj współtwórcy są z firmy amerykańskiej i mieszkają w Stanach Zjednoczonych.

Jestem promotorem 267 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, promotorem 20 rozpraw doktorskich (w tym 2 obcokrajowców) w 7 uczelniach oraz recenzentem 28 rozpraw doktorskich, 15 rozpraw habilitacyjnych, 20 wniosków o tytuł lub stanowisko profesora i 8 na stanowisko docenta. Wykonałem około 400 recenzji i opinii różnych artykułów oraz prac, w tym przeznaczonych do druku w wielu wydawnictwach w kraju i zagranicą.

Kierowałem dziewięcioma i recenzowałem kilkadziesiąt rozmaitych projektów Komitetu Badań Naukowych, naszego Ministerstwa oraz innych Instytucji.

Wiele wyników moich prac naukowych i naukowo-technicznych znalazło zastosowanie w różnych przedsiębiorstwach przemysłowych, przynosząc wymierne efekty.

Utworzyłem 32 lata temu i przewodniczyłem wszystkim dotychczasowym Profesorskim Warsztatom Naukowym pt. „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, które odbywają się co roku w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. U nas odbyły się już 3 razy, ostatnio w 2008 r.

Staram się być aktywnym również poza miejscami mojej pracy zawodowej. I tak w ujęciu chronologicznym m. in.:

 • w latach 1973-76 byłem członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy,
 • w latach 1974-87 byłem członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego,
 • w latach 1984-87 zasiadałem w Radzie Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej,
 • w latach 1995-2006 byłem członkiem Rady Programowej czasopisma „Inżynieria Materiałowa”,
 • w latach 2008 - 2012 byłem członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie,
 • od 1977 r. jestem członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, będąc w latach 1984-88 Zastępcą Sekretarza Generalnego,
 • od 1980 r. jestem członkiem, a od 1996 r. Wiceprzewodniczącym w kolejnych kadencjach Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
 • od 1985 r. jestem członkiem towarzystwa międzynarodowego „Polymer Processing Society”,
 • od 1987 r. jestem członkiem Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej czasopisma „Polimery” w Warszawie,
 • od 1996 r. przewodniczę Radzie Programowej czasopisma „Przetwórstwo Tworzyw” w Gliwicach.

         Zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wcześniej Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi medalami, z których cenię zwłaszcza Odznakę Honorową przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów „Za zasługi dla Wynalazczości”.

         Mam też wyróżnienia międzynarodowe, z których można wymienić m. in. trzykrotne uzyskanie Złotych Medali „Brussels Eureka” oraz medale otrzymane w Genewie (2002 r.), Norymberdze (2007 r.), Kuala Lumpur (2012 r.).