Strategia rozwoju WM na lata 2014-18

Strategia Rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej została opracowana na okres 4 lat (do roku 2018), z uwzględnieniem Strategii rozwoju Politechniki Lubelskiej. Strategię rozwoju Wydziału tworzą: analiza SWOT, uwarunkowania zewnętrzne, misja i wizja oraz cele operacyjne opracowane dla pięciu, następujących obszarów: kształcenie, nauka, finanse, infrastruktura i zarządzanie. Dla każdego z celów podano zakres przewidywanych działań oraz mierniki ułatwiające ich monitorowanie. Strategia została skonsultowana ze środowiskiem akademickim Wydziału oraz z interesariuszami zewnętrznymi.

   Strategia Rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na lata 2014-2018