Misja i wizja Wydziału

Misja Wydziału

            Misją Wydziału Mechanicznego jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności kreowania twórczych rozwiązań, w powiązaniu z nauką, rozwojem technicznym, we współpracy z gospodarką i społeczeń­stwem oraz w zgodzie z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współ­czesnej cywiliza­cji. Wydział Mechaniczny dąży do realizacji badań naukowych na najwyż­szym poziomie, ukierunkowanych na zapotrzebowanie przemysłu, umożliwiając swoim pracownikom i doktorantom wszechstronny rozwój, w oparciu o naj­lepsze wzorce, apara­turę, narzędzia i metody.

            Misja Wydziału Mechanicznego jest ściśle związana z misją Politechniki Lubelskiej.


Wizja Wydziału

            Wydział Mechaniczny w przyszłości to:

Wiodąca jednostka Politechniki Lubelskiej o znaczącej pozycji regionalnej, wnosząca do regionu zasoby wiedzy oraz wspomagająca rozwiązywanie problemów technicznych, gospodarczych i społecznych.

Miejsce oferujące nowoczesną edukację, bazującą na tradycji akademickiej i uwzględnia­jącą oczekiwania społeczności studenckiej.

Jednostka naukowo-dydaktyczna z profesjonalną, sprawnie działającą administracją, zapewniająca możliwość długotrwałego rozwoju jej pracowników, doktorantów i stu­dentów.

Centrum badawczo-rozwojowe wyposażone w nowoczesną aparaturę, pozwalającą na uzyskanie i utrzymanie silnej pozycji w regionie.