Studenckie Koło Naukowe

Projekt zawiązania Studenckiego Koła Naukowego działającego przy ówczesnej Katedrze Procesów Polimerowych, wchodzącej w skład Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej został zainspirowany jesienią 2000 roku przez studentów V roku jednolitych studiów dziennych magisterskich kierunku Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych. Po złożeniu odpowiednich dokumentów i zakończeniu czynności administracyjnych, Studenckie Koło Naukowe otrzymało zgodę Rektora i formalnie rozpoczęło działalność 11 stycznia 2001 roku, przyjmując nazwę wynikającą z nazwy macierzystej Katedry, a mianowicie SKN Procesów Polimerowych.

Pierwszym Prezesem ówczesnego SKN Procesów Polimerowych był p. Krzysztof Zgardziński. Opiekunem naukowym Koła od początków jego działalności do końca 2016 roku był dr inż. Tomasz Jachowicz.

Od początku 2017 r. funkcję Opiekuna SKN objął mgr inż. Łukasz Majewski.

Po zmianach organizacyjnych w Katedrze Procesów Polimerowych w 2016 roku nastąpiła zmiana jej nazwy na Katedrę Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych. W związku z tym, na wniosek Opiekuna Koła zmieniono również jego nazwę, która aktualnie jest następująca: Studenckie Koło Naukowe Technologii i Przetwórstwa Tworzyw.

Członkami SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw są studenci studiów I i II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, studiujący na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Materiałowa. Na studiach inżynierskich są to głównie studenci, którzy na kierunki MiBM wybrali moduł dyplomowania Napędy Lotnicze i Przetwórstwo Tworzyw, natomiast na studiach magisterskich są to osoby z kierunku IM wybierające specjalność Inżynieria Kompozytów. Przeciętna liczba studentów uczestniczących w działalności SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych waha się w przedziale od 10 do 15 osób.

Aktualnie skład Zarządu SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych jest następujący:

  • Prezes – Paweł Mańko
  • Zastępca Prezesa – Błażej Czajka
  • Sekretarz – Sylwia Wysocka

Członkowie SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw, oprócz realizacji zadań wynikających z działalności statutowej, współpracują podczas wykonywania badań naukowych prowadzonych w Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych oraz uczestniczą w seminariach i spotkaniach naukowych, zarówno w tych organizowanych przez Katedrę Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych jak również organizowanych przez inne Koła Naukowe, o zasięgu wydziałowym i uczelnianym.

Aktywny udział w działalności SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw umożliwia wydatne poszerzenie zakresu wiedzy zdobywanej podczas studiów, niekiedy unikalnej i trudnej do uzyskania podczas typowych zajęć dydaktycznych, ponadto pozwala na aktywizację działań studentów zainteresowanych własnym rozwojem oraz planujących związać swoją przyszłość, pracę i rozwój zawodowy z branżą tworzyw polimerowych.