Profil

 

Katedra Pojazdów Samochodowych

Strona WWW: www.pojazdy.pollub.pl

e-mail: wm.kps@pollub.pl

Kierownik Katedry
 
dr hab. inż. Rafał Longwic prof. PL
 
 

 

   Katedra Pojazdów Samochodowych formalnie powstała w roku 1976 lecz historia specjalności samochodowej rozpoczęła się w roku 1967 w momencie powstania  kierunku Eksploatacja Pojazdów Samochodowych w ówczesnej WSInż. w Lublinie. W 1969 roku utworzony został zespół Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. Kierownikiem Zespołu był doc. dr inż. Jerzy Budzyński. Kolejnym kierownikiem Zespołu był dr inż. Wit Klonowiecki. Po utworzeniu Katedry, jej kierownikiem został prof. dr inż. Jan Kowal, który na tym stanowisku pracował do 1995 r. W tym też roku na stanowisko kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski, który tą funkcję pełnił do roku 2016. Obecnie funkcję kierownika Katedry Pojazdów Samochodowych pełni dr hab. inż. Rafał Longwic prof. PL.

    W różnych okresach zajęcia dydaktyczne z przedmiotów kierunkowych prowadzili między innymi: prof. dr inż. Jerzy Dowkontt, prof. dr hab. inż. Andrzej Lesikiewicz, doc. dr inż.  Franciszek Wardziński (z ośrodka warszawskiego), prof. dr hab. inż. Jerzy Lanzendoerfer (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk (Politechnika Krakowska).

    Obecnie działalność naukowa Katedry związana jest z pojazdami samochodowymi i obejmuje szczegółowe zagadnienia dotyczące:

·        współpracy układów jezdnych pojazdów z różnymi rodzajami nawierzchni,

·        dynamicznych własności tłokowych silników spalinowych,

·        optymalizacji konstrukcji i programów sterowania samochodowych przekładni hydromechanicznych,

·        modyfikacji właściwości powierzchni elementów pojazdów przez implantację jonową,

·        wykorzystania biopaliw do zasilania silników spalinowych,

·        bezpieczeństwa ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych,

·        eksploatacji i diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów

·        logistyki eksploatacji pojazdów samochodowych.

     Katedra prowadzi kształcenie na kierunkach:

·        Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: samochody i ciągniki oraz transport

·        Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: zarządzanie transportem

     Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach magisterskich i inżynierskich dziennych, inżynierskich zaocznych oraz magisterskich uzupełniających.

     Przy Katedrze Pojazdów Samochodowych działa Studenckie Koło Naukowe Samochodziarzy oraz TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Jednym z istotnych aspektów działalności naukowej studentów jest organizowanie cyklicznych konferencji naukowychj dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. W 2006 odbyło się już VIII Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Inżynierowie nowej ery”.

     Dotychczasowa działalność naukowo - badawcza Katedry zaowocowała licznymi publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych. Dla przykładu - w ostatnich trzech latach ukazało się 12 publikacji w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiej lub posiadających Impact Factor. Ogółem liczba publikacji wynosiła: w roku 2004 - 37, w roku 2005 - 41, w roku 2006 - 21. W ostatnich latach zgłoszono i uzyskano szesnaście patentów związanych z tematyką prowadzonych badań. W zakresie programów badawczych MN i SW w Katedrze zrealizowano w ostatnich latach cztery projekty badawcze.

     Wspólnie z Komisją Motoryzacji Krakowskiego Oddziału PAN Katedra jest organizatorem odbywającej się cyklicznie co 2 lata Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Badania symulacyjne w technice samochodowej". Dotychczas odbyło się dziesięć konferencji.

     W ramach działalności Pracowni Rekonstrukcji Wypadków Drogowych funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Katedry Pojazdów Samochodowych wykonuje się średnio rocznie około pięćdziesięciu opinii dla wymiaru sprawiedliwości.


Pomiary drogowe kinematycznych wielkości opisujących ruch samochodu
 

Pomiary współczynnika tarcia oraz zużycia próbek na stanowisku laboratoryjnym pin-on-disc

Pomiary drogowe kinematycznych wielkości opisujących ruch samochodu