Historia Katedry PKMiM

Pierwszą jednostką organizacyjną w Uczelni zajmującą się zagadnieniami konstrukcji maszyn w Wydziale Mechanicznym był Zespół Części Maszyn, kierowany przez Rektora Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej a następnie Wyższej Szkoły Inżynierskiej doc. Stanisława Podkowę. Działalność dydaktyczna Zespołu ograniczała się do przedmiotu Części Maszyn.

Wraz z przekształceniem w 1977 roku WSInż. w Politechnikę w Uczelni powstaje struktura instytutowa. W Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn utworzonym na bazie Wydziału Mechanicznego, zespół pracowników zajmujących się Podstawami Konstrukcji Maszyn zostaje wcielony do Zakładu Maszyn Górniczych. Kierownikiem Zakładu był początkowo prof. zw. Tadeusz Opolski a następnie doc. Ryszard Długołęcki. Oprócz PKM prowadzono zajęcia dydaktyczne z Teorii Mechanizmów oraz Rysunku Technicznego.

W roku 1982 z istniejącego Zakładu Maszyn Górniczych powstają dwa zakłady, w tym Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn kierowany przez dr inż. Wacława Milanowskiego. Działalność dydaktyczna obejmowała przedmioty wymienione poprzednio oraz dodatkowo Geometrię Wykreślną. Zakład prowadził prace przygotowawcze do zorganizowania XII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn.

W wyniku kolejnych reorganizacji w Uczelni powstaje Wydział Mechaniczny i Organizacji. W roku 1985 Zakład PKM wchodzi w skład Katedry Podstaw Konstrukcji Mechaniki i Konstrukcji Maszyn kierowanej przez prof. zw. Kazimierza Szabelskiego. Grupę problemową PKM w ramach Katedry prowadził dr inż. Jan Banaszek, a zakres jej działalności dydaktycznej nie uległ zmianie. W październiku 1985 roku Katedra była organizatorem XII Sympozjonu PKM, który odbył się w Kazimierzu Dolnym.

W roku 1987 utworzono Katedrę Silników i Podstaw Konstrukcji Maszyn, kierownikiem jej zostaje prof. Andrzej Lesikiewicz. Grupę problemową PKM do marca 1988 roku prowadził dr inż. Jan Banaszek a następnie dr inż. Konrad Pylak.

We wrześniu 1988 roku z poprzedniej struktury organizacyjnej następuje wyłączenie Wydziału Mechanicznego. Początkowo istnieje nadal Katedra Silników i Podstaw Konstrukcji Maszyn. W marcu 1989 roku zostaje powołany Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn, przekształcony następnie w Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn, kierowaną przez profesora, dr hab. inż. Krzysztofa Wituszyńskiego.

Od października 2003 roku Katedrą Podstaw Konstrukcji Maszyn kieruje prof. dr hab. inż. Józef Jonak, który zmienił nazwę jednostki w 2014 r. na Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki.