Historia Katedry

   Katedra Obróbki Plastycznej powstała w 1991 r. w oparciu o Zakład Obróbki Plastycznej. Zręby dzisiejszej Katedry postawione zostały znacznie wcześniej. Pierwszymi pracownikami zatrudnionymi w zespołach pracowni materiałoznawstwa oraz budowy maszyn, czy później w Zakładzie Technik Wytwarzania, którzy prowadzili zajęcia związane z obróbką plastyczną, byli: mgr inż. Janusz Błaszczyński (zatr. od 1964 r. - st. wykładowca), mgr inż. Ryszard Banaszak (zatr. od 1968 r.), mgr. inż. Kazimierz Kuszewski (zatr. od 1970 r.), zatrudnieni na zlecenie specjaliści z przemysłu: mgr inż. Kazimierz Zboch (1969-73), mgr inż. Kazimierz Mielcarek (1969-73), mgr inż. Andrzej Binkowski (1970-73), inż. Marian Tryczyński (1970-73). Następni pracownicy to: mgr inż. Andrzej Krygier (1971-79), inż. Korneliusz Dubicki (zatr. od 1971 r.), mgr inż. Klaudiusz Lenik (zatr. od 1971 r.), mgr inż. Tadeusz Ostrowski (zatr. od 1974 r.), mgr inż. Andrzej Brodziński (zatr. od 1974 r.).
   Ten pierwszy okres wprowadzania zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) do dydaktyki, opracowania programów i początki tworzenia laboratorium był bardzo trudny. Wszystkim więc zatrudnionym w tym okresie, a także inż. Czesławowi Jungowi (zatr. od 1965 r. - pracownikowi technicznemu), należą się słowa uznania za znaczą pracę podstawową, którą wykonali.

   Nowym, kolejnym impulsem rozwoju było usamodzielnienie poprzez powołanie w 1977 r. Zakładu Obróbki Plastycznej. Kierownikiem został doc. dr inż. Wiesław S. Weroński, który rozpoczął pracę w 1976 r. by od 1977 przejść na stałe do pracy w WSInż (Politechnice Lubelskiej). W 1977 r. podjął pracę w Zakładzie: doc. dr hab. inż. Robert Sikora, natomiast w 1979 r. doc. dr hab. inż. Tadeusz Pełczyński; wybitni specjaliści: pierwszy w zakresie procesów polimerowych a drugi w inżynierii materiałowej, materiałoznawstwie, obróbce cieplnej i warstwie wierzchniej. Pracownikami Zakładu Obróbki Plastycznej byli również adiunkci: dr inż. Kazimierz Kuszewski, dr inż. Stanisław Romanowski, dr inż. Andrzej Muster (prac. Politechniki Warszawskiej), starsi wykładowcy: mgr inż. Mikołaj Fidecki, mgr inż. Zbigniew Tętnik, starsi asystenci: mgr inż. Elżbieta Borecka, mgr inż. Andrzej Brodziński, mgr inż. Korneliusz Dubicki, mgr inż. Henryk Gut, mgr inż. Klaudiusz Lenik, mgr inż. Ryszard Banaszak, mgr inż. Tadeusz Ostrowski, pracownicy inż.-techn.: inż. Czesław Jung, Antoni Maliszewski, Stanisław Bigos, Lilianna Dudziak, Janusz Farfus, Joanna Drozd. Niektórzy z wymienionych wyżej pracowników prowadzili także zajęcia z przetwórstwa tworzyw sztucznych i z tym kierunkiem związali swój rozwój naukowy. Dotyczy to doktorów: dr inż. S. Romanowskiego, dr inż. K. Kuszewskiego i dr inż. K. Dubickiego. Natomiast mgr inż. M. Fidecki prowadził zajęcia z odlewnictwa a mgr inż. Z. Tętnik ze spawalnictwa.

   Przeprowadzona w 1985 r. reorganizacja Wydziału Mechanicznego i Organizacji spowodowała utworzenie z dniem 1 czerwca 1985 r. jednej Katedry Technologii Maszyn, której kierownikiem został prof. dr hab. inż. Robert Sikora, w skład której weszły zakłady technologiczne (w tym Obróbki Plastycznej).

   Następna reorganizacja i utworzenie Wydziału Mechanicznego doprowadziło do ponownego utworzenia z dniem 1 września 1988 r. samodzielnego Zakładu Obróbki Plastycznej (kierownik - doc. dr hab. inż. Wiesław S. Weroński), który z dniem 1 października 1991 r. przekształca się w Katedrę i w takiej strukturze pracuje do chwili obecnej. Utworzenie Katedry było wynikiem rozbudowy bazy laboratoryjnej oraz znaczących osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej a także rozwoju kadry.

   Kolejnym znaczącym etapem rozwoju było zaakceptowanie w dniu 21 listopada 2002 r. przez Senat Politechniki Lubelskiej wniosku Rady Wydziału Mechanicznego o przekształcenie Katedry w Katedrę Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej. Równocześnie Senat przyjął wniosek Rady Wydziału o powołaniu prof. zw. dr hab. inż. Wiesława S. Werońskiego na Kierownika tej Katedry.
   Natomiast od października 2007 roku, funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - wychowanek naszej Katedry.
   Rok 2012 przyniósł kolejne znaczące zmiany - niestety o charakterze tragicznym. Śmierć prof. dr hab. inż. Wiesława S. Werońskiego oraz ciężka choroba dr hab. inż. Krzysztofa Łukasika spowodowały uszczuplenie kadry o dwóch pracowników samodzielnych.
   Realizowana polityka kadrowa prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera oraz jego zaangażowanie w życie Katedry, gwarantuje nieprzerwany rozwoj Katedry. Efektem tego jest obecny stan kadry Katedry: dwóch profesorów tytularnych, czterech pracowników samodzielnych ze stopniem doktora habilitowanego oraz  trzech pracowników ze stopniem doktora.
   Od września 2020 roku prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater zaczyna pełnić funkcję JM Rektora Politechniki Lubelskiej, natomiast funkcję Kierownika Katedry zaczyna pełnić prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz.
   Dnia 1 czerwca 2021 r., zgodnie z zarządzeniem nr R-50/2021 JM Rektora Politechniki Lubelskiej, Katedra zmienia nazwę na Katedrę Obróbki Plastycznej Metali. Jednocześnie, w Katedrze zostaje utworzone Laboratorium Innowacyjnych Maszyn i Technologii Obróbki Plastycznej Metali, które jest wyposażone w nowoczesne i unikatowe w skali światowej maszyny własnej konstrukcji.

   Akcentem ciągłego rozwoju naszej Katedry jest pozyskiwanie młodych, dobrze zapowiadających się pracowników oraz uruchomienie przez nas specjalności kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Pierwsze zajęcia dla studentów, którzy wybrali naszą specjalność „Techniki komputerowe w technologii metali”, rozpoczęły z dniem 1 października 2005 roku. Reakcją na rosnące wymogi rynku pracy było zmodyfikowanie zakresy dydaktycznego naszej specjalności, która od roku 2010 funkcjonuje jako „Komputerowe wspomaganie projektowania technik wytwarzania”. Obecnie, po wprowadzeniu przez Ministerstwo Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), a następnie Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), nasza specjalność jest oferowana tylko na drugim stopniu. Studenci pierwszego stopnia mogą kształcić się pod naszą opieką wybierając odpowiednią ścieżkę dyplomowania, np. tzw. blok technologiczny.
  Od 2014 roku nasza Katedra, wspólnie z Katedrą Podstaw Inżynierii Produkcji, realizuje kształcenie na kierunku Inżynieria Produkcji. Proces dydaktyczny wykonujemy w ramach wybranego bloku modułów na pierwszym stopniu oraz specjalności na drugim stopniu. Idąc z duchem postępu, wybrane moduły są realizowne również przy czynnym udziale pracowników z przemysłu.

Awanse naukowe

   Stopnie naukowe doktora nauk technicznych w specjalności obróbka plastyczna osiągnęli: Ryszard Banaszak (1978), Klaudiusz Lenik (1980), Andrzej Brodziński (1981), Tadeusz Ostrowski (1981), pracujący od 1980 r. Krzysztof Michałowski (1987), pracujący od 1985 r. Krzysztof Łukasik (1993), pracujący od 1990 r. Zbigniew Pater (1994), pracujący od 1993 r. Andrzej Gontarz (1999), Elżbieta Jacniacka (2002), pracujący od 2000 r. Jarosław Bartnicki (2005), pracujący od 2008 r. Grzegorz Samołyk (2006 - w ramach Studiów Doktoranckich), Arkadiusz Tofil (2008), pracujący od 2009 r. Janusz Tomczak (2008 - w ramach Studiów Doktoranckich), Anna Dziubińska (2015), Tomasz Bulzak (2016 - w dyscyplinie inżynieria produkcji) i Grzegorz Winiarski (2017). Stopień naukowy doktora uzyskał również nasz absolwent, a obecnie pracownik Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z.o.o w Świdniku - Krzysztof Drozdowski (2015).

   Stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskali: Wiesław S. Weroński (1981), Klaudiusz Lenik (1991), Zbigniew Pater (2001), Krzysztof Łukasik (2003), Andrzej Gontarz (2007), Jarosław Bartnicki (2015),  Grzegorz Samołyk (2016),  Arkadiusz Tofil (2017) oraz Janusz Tomczak (2017). Dr hab. inż. K. Lenik po uzyskanym awansie naukowym uzyskał awans stanowiskowy prof. ndzw. PL, objął funkcję Kierownika Katedry Podstaw Techniki na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki PL.

   Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 1992 r. prof. dr hab. inż. Wiesław S. Weroński, który w okresie 1990-96 był Dziekanem Wydziału Mechanicznego, natomiast w 1994 r. uzyskał awans na stanowisko prof. zwyczajnego.
   W roku 2008 tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, który w okresie 2008-12 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej, a obecnie - od 2012 roku jest Dziekanem Wydziału Mechanicznego. Natomiast w roku 2017, tytuł naukowy uzyskał również prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz.

   Należy zaznaczyć, że prof. dr hab. inż. Z. Pater; dr inż. K. Michałowski; dr hab. inż. K. Łukasik, prof. ndzw. PL; prof. dr hab. inż. A. Gontarz; dr inż. E. Jacniacka; dr hab. inż. J. Bartnicki, prof. ndzw. PL; dr hab. inż. G. Samołyk oraz dr hab. inż. J. Tomczak to byli studenci, wychowankowie Wydziału, specjaliści technologii maszyn z kierunkiem dyplomowania obróbka plastyczna. Kolejnymi wychowankami naszego Wydziały, którzy uzyskali stopień naukowy to: dr inż. T. Bulzak oraz dr inż. K. Drozdowski.
   Ponadto, dr hab. inż. Grzegorz Samołyk oraz dr hab. inż. Janusz Tomczak to również byli doktoranci - uczestnicy tzw. "pierwszych" Studiów Doktoranckich (tj. nie realizowanych jako III stopień studiów w myśl obowiązującej ustawy), które prowadzono na Wydziale Mechanicznym, a ich opiekunem naukowym był prof. dr. hab. inż. Zbigniew Pater. Dr hab. inż. Janusz Tomczak posiada dodatkowo wieloletnie doświadczenie przemysłowe, ściśle związane z technologią metali - w szczególności z projektowaniem zarówno technologii jak i maszyn technologicznych. Jego doświadczenie jest obecnie wykorzystywane w pracach rozwojowych realizowanych z udziałem Katedry (m.in. w zakresie projektowania prototypowych maszyn). Natomiast dr inż. Tomasz Bulzak jest piewszym naszym wychowankiem, który realizuje pracę naukową w dyscyplinie inżynieria produkcji, a efektem tego jest uzyskanie stopnia naukowego w tej dyscylinie.
   Dowodem na naszą dużą aktywność zawodową są liczne publikacje, wyjazdy na konferencje naukowe oraz zgłoszenia patentowe oraz uzyskane patenty. Zawsze staramy się, aby nasza praca naukowa miała zastosowanie utylitarne. Współpracujemy z wieloma zakładami produkcyjnymi, nie tylko w ramach projektów celowych. Nasze wyniki zdobywają uznanie w środowisku przemysłowym, o czym świadczą liczne wdrożenia.