Profil

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz

                   

   Główny obszar działalności naukowo-badawczej zespołu badawczego Katedry stanowi szeroko rozumiana obróbka plastyczna metali, w szczególności w zakresie: teorii i technologii procesów walcowania skośnego i poprzecznego, kucia matrycowego stali, stopów aluminium, stopów magnezu i stopów tytanu, kształtowania wyrobów za pomocą narzędzi wykonujących ruch rotacyjny lub kulisty, zwiększenia trwałości narzędzi do kształtowania plastycznego metali, wykorzystania technik komputerowych (modelowanie i symulacje numeryczne) w procesach wytwarzania bezwiórowego, poszukiwania nowych metod kształtowania metali oraz projektowanie maszyn technologicznych.

   Tematyka prac badawczych realizowanych w Katedrze w dużej mierze wynika z licznych projektów badawczych własnych, badawczo-rowojowych oraz celowych finansowanych z budżetu państwa, krajowych zakładów przemysłowych oraz funduszy unijnych. Tradycją Katedry jest ścisła współpraca z przemysłem, ukierunkowana na rozwiązywanie trudnych problemów. Wynikiem prac naukowych nie jest tylko opracowanie nowych technologii, ale również skonstruowanie, wytworzenie i wdrożenie maszyn technologicznych.

   Podstawowa działalność dydaktyczna Katedry związana jest z kształceniem studentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria produkcji, w zakresie przedmiotów technologicznych. Prowadzone są również zajęcia na pozostałych kierunkach uruchomionych na Wydziale Mechanicznym - dotyczą one zarówno teorii jak i technologii obróbki plastycznej metali.

Przykładowe stanowisko laboratoryjne do walcowania poprzecznego-klinowego w układzie płaskim (jedna z pierwszych walcarek opracowanych przez zespół pod kierunkiem prof. Zbigniewa Patera) Trójsuwakowa prasa kuźnicza (maszyna opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Gontarza) Walcarka konsolowo-ramowa (walcarka zaprojektowana przez zespół pod kierunkiem dr hab. Janusza Tomczaka)