Nauka

Zakres tematyki prac badawczych realizowanych w Katedrze dotyczy:

 • W procesie kucia matrycowego wstępne ukształtowanie materiału wejściowego znacząco zwiększa wydajność i efekty techniczno-ekonomiczne wyrobów. Skoncentrowano sie głównie na zagadnieniach kształtowania przedkuwek metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) a przede wszystkim na charakterystyce stanu naprężenia i odkształcenia jednostkowego oraz czynnikach decydujących o stabilności procesu. Opracowano metody pozwalające na dobór parametrów geometrycznych narzędzi. Skonstruowano i odpowiednio opomiarowano walcarkę laboratoryjna. Osiągnięto również rezultat rozszerzenia możliwości technologicznych tego nowoczesnego procesu. Również są prowadzone intensywne badania nad możliwością kształtowania wyrobów drążonych, w szczególności nowymi metodami bazującymi na technologii WPK, kucia na prasie trójsuwakowej, przepychania obrotowego i prasowania obwiedniowego.
 • Procesy kształtowania odkuwek ze stopów aluminium. Przeprowadzono kompleksową analizę kucia matrycowego niskimi stopniami odkształcania. Osiągnięto wartościowe rezultaty przeprowadzonych badan szczególnie w zakresie gniotu krytycznego.
 • Procesy kształtowania odkuwek ze stopów nieżelaznych trudnoodkształcalnych, szczególnie stopów magnezu i stopów tytanu. Badania obejmują analizę wykonania odkuwek, głównie dla przemysłu lotniczego, za pomocą metod WPK, kucia matrycowego, przepychania obrotowego oraz prasowania obwiedniowego.
 • Procesy wytwarzania kul, wykonanych ze złomowanych szyn kolejowych. W ramach prać badawczych opracowano szereg nowym sposobów kształtowania kul, które bazują na metodach walcowania poprzeczno-skośnego, poprzeczno-kilowego, śrubowo-klinowego itp. Podstawowymi korzyściami jest nie tylko utylizacja i zagospodarowanie  złomowanych szyn, ale również zwiększenie wydajności i jakości wykonywania kul, szczególnie o dużych średnicach.
 • Kształtowanie odkuwek matrycowych osiowo-symetrycznych w procesie spęczania ze skręcaniem oraz prasowania obwiedniowego. Procesy te zalicza sie do bardzo złożonych ze względu na kinematykę płynięcia materiału. Podstawowe korzyści, istotne dla zastosowania przemysłowego, to głównie obniżenie sił osiowych kształtowania i bardziej równomierny rozkład nacisków powierzchniowych. Kompleksowe opracowanie problemów z zakresu teorii tych procesów oraz metod ich modelowania numerycznego stanowią istoty wkład w rozszerzenie stanu wiedzy o obróbce plastycznej metali.
 • Teoria i technologia kucia i prasowania matrycowego. Kucie matrycowe jest jedna z najstarszych technologii znanych ludzkości. Prace badawcze prowadzone w naszej Katedrze ukierunkowane są m.in. na modernizacje tych technologii, tak aby zwiększyć ekonomiczność procesu oraz podwyższyć jakość wyrobów. Również są prowadzone prace nad wpływem parametrów procesu na żywotność narzędzi.
 • Badania teoretyczno-technologiczne (procesów wytwarzania bezwórowego poprzez kształtowanie plastyczne metali) oraz konstruowanie maszyn technologicznych. Przykładem maszyn naszej konstrukcji mogą być: walcarka poprzeczno-klinowa w układzie poziomym, prasa trójsuwakowa, agregat do przepychania, walcarka wzdłużna w układzie konsolowo-wysięgnikowym itd.

Ważniejsze projekty realizowane (lub zrealizowane) w Katedrze:

 • Analiza procesu walcowania ze spęczaniem klinowym segmentami narzędziowymi - projekt badawczy (zakończony).
 • Analityczne aspekty kucia matrycowego stopów aluminium - projekt badawczy (zakończony).
 • Uruchomienie nowego procesu walcowania poprzeczno-klinowego przedkuwek i wyrobów osiowo-symetrycznych - projekt celowy (zakończony).
 • Uruchomienie nowego procesu kształtowania wkrętów z łbem prostokątnym - projekt celowy (zakończony).
 • Analiza procesu walcowania poprzeczno-klinowego wyrobów drążonych - projekt badawczy (zakończony).
 • Uruchomienie nowego procesu walcowania klinowo-rolkowego (WKR) wyrobów osiowo-symetrycznych - projekt badawczy (zakończony).
 • Analiza procesu kształtowania trójnika (łącznika rurowego) na hydraulicznej prasie trójsuwakowej - projekt badawczy (zakończony).
 • Badania teoretyczno - doświadczalne procesu przepychania obrotowego wyrobów pełnych i drążonych - projekt badawczy (zakończony).
 • Badania teoretyczno-doświadczalne kształtowania na zimno sposobem prasowania obwiedniowego - projekt badawczy (zakończony).
 • Opracowanie nowej technologii walcowania kul stalowych ze złomowanych szyn kolejowych - projekt rozwojowy (zakończony).
 • Teoretyczne i technologiczne aspekty innowacyjnego procesu przepychania obrotowego - kształtowanie wyrobów wielostopniowych, uzębionych typu osie i wały pełne i drążone  -  projekt badawczy (w trakcie realizacji).
 • Badania procesu obciskania obrotowego wyrobów drążonych  -  projekt badawczy (w trakcie realizacji).
 • inne projekty realizowane wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi.

Publikacje pracowników Katedry

   Lista publikacji od 2011 roku

   Publikacje z okresu 1980-2010