Praca dyplomowa

Praca dyplomowa inżynierska lub magisterska realizowana jest pod opieką pracownika Katedry, który jest upoważniony do prowadzenia prac dyplomowych. Praca dotyczy przede wszystkim zagadnień teoretycznych lub praktycznych i teoretycznych, które są związane z profilem naukowym Katedry, tj. technologią obróbki plastycznej metali.

Przydzielenie tematu pracy

Temat pracy dyplomowej z reguły jest ustalany indywidualnie, po rozmowie z przyszłym opiekunem. Pod uwagę są brane zarówno preferencje dyplomanta, jak i również zagadnienia badawcze aktualnie realizowane przez pracowników Katedry lub wynikające ze współpracy z przemysłem. Po uzgodnieniu tematu pracy, dyplomant przedstawia plan pracy, który następnie jest dyskutowany wspólnie z opiekunem i przez niego zatwierdzany. Zakres pracy zależy od stopnia i kierunku studiów.

Temat pracy dyplomowej, który został ustalony z opiekunem, należy zgłosić do dr hab. inż. Grzegorza Samołyka, prof. uczelni.

Przykładowe tematy prac (zrealizowane)

 • Analiza procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniem (inżynierska).
 • Projekt i modelowanie numeryczne procesu prasowania obwiedniowego śruby specjalnej M24 (inżynierska).
 • Dobór parametrów obróbki cieplnej kul na mielniki, wykonane ze złomowanych szyn kolejowych (inżynierska).
 • Analiza procesu ciągnienia prętów okrągłych (inżynierska).
 • Opracowanie i wykonanie przyrządu do wyciskania koła zębatego (inżynierska).
 • Zaprojektować technologię wykonania poszycia metalowego urządzenia elektrycznego (inżynierska).
 • Analiza procesu kucia odkuwki wałka stopniowanego z zakończeniem sześciokątnym (inżynierska).
 • Projekt tłocznika wielotaktowego, oraz wykonanie dokumentacji technicznej (inżynierska).
 • Kształtowanie odkuwek płaskich z dwoma żebrami ze stopu magnezu AZ31 (inżynierska).
 • Opracowanie technologii kształtowania przedkuwki w procesie kucia łopatki turbiny (inżynierska).
 • Obciążenia w układach ciągnika kombajnów ścianowych (inżynierska).
 • Opracowanie procesu kształtowania drążonej piasty rowerowej w trójsuwakowej prasie kuźniczej (inżynierska).
 • Analiza procesu walcowania skośnego kul SO35 (magisterska).
 • Wpływ rodzaju materiału na jakość procesu cięcia laserowego (magisterska).
 • Wybrane aspekty kucia wałów korbowych (magisterska).
 • Analiza teoretyczno - doświadczalna procesu prasowania obwiedniowego odkuwek cylindrycznych ze stopu aluminium w gatunku PA38 (magisterska).
 • Numeryczna analiza procesu przepychania obrotowego wyrobów drążonych z zastosowaniem trzpienia (magisterska).

Zalecenia dotyczące treści i formy pracy dyplomowej

   Format pracy dyplomowej oraz dokumenty zgodnie ze standardami Wydziału Mechanicznego

   Zawartość pracy dyplomowej (wytyczne ogólne)

Szczegółowe zalecenia dotyczące treści i formy pracy dyplomowej podaje opiekun.

 

Złożenie pracy dyplomowej

Informacje dla dyplomantów

Pracę dyplomową, która uzyskała pozytywną ocenę z systemu antyplagiatowego i została zatwierdzona do obrony przez opiekuna, należy przekazać do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej (wg obowiązujących zaleceń wynikających z sytuacji epidemilogicznej). W tym celu należy pracę wydrukować w dwóch egzemplarzach w formacie A4 oraz dołączyć niezbędne dokumenty. Pełny komplet dokumentów jest następujący:

 1. Dwa egzemplarze pracy dyplomowej - wydruk dwustronny, oprawa miękka;
 2. Dwie płyty CD (w kopercie papierowej, podpisane, przyklejonej do wewnętrznej strony okładki), w których powinna znajdować się elektroniczna wersja pracy (format PDF) identyczna z wersją papierową;
 3. Do każdego wydrukowanego egzemplarza pracy muszą zostać dołączone trzy dokumenty z systemu ASAP - tj. oświadczenie studenta, opinia promotora oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (zgodnie z §3 p.6 zarządzenia rektora R-6/2018).
 4. Podanie o dopuszczenie i wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego - formularz;
 5. Karta pracy dyplomowej wypełniona i podpisana przez opiekuna - wersja dla pracy inżynierskiej oraz wersja dla pracy magisterskiej;

Dyplomant jest zobowiązany zgłosić swoją gotowość przystąpienia do obrony pracy doplomowej do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej poprzez "wpisanie się" na listę obron.

Informacje dla opiekunów i recenzentów

   Komplet dokumentów do pracy inżynierskiej:

 1. Karta pracy inżynierskiej (formularz).
 2. Opinia (ocena) opiekuna (formularz).
 3. Recenzja pracy inżynierskiej (formularz).

   Komplet dokumentów do pracy magisterskiej:

 1. Karta pracy magisterskiej (formularz).
 2. Opinia (ocena) promotora (formularz).
 3. Recenzja pracy magisterskiej (formularz).

Obowiązujące zasady dyplomowania oraz komplet wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się na osobnej stronie Wydziału Mechanicznego.

Obrona pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej, realizowanej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn pod opieką pracownika Katedry, odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną Katedry Obróbki Plastycznej Metali. Dyplomant w pierwszej kolejności przedstawia najważniejsze tezy i osiągnięcia swojej pracy dyplomowej w formie prezentacji multimedialnej. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut. Następnie, dyplomant zapoznaje się z uwagami komisji i pytaniami odnośnie prezentacji oraz zapoznaje się z recenzją pracy, po czym dyplomant przystępuje do egzaminu dyplomowego. Komisja zadaje dyplomantowi pięć pytań, które są formułowane na podstawie odpowiedniego zestawu zagadnień.

Obecnie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, obrony odbywają się zdalnie za pośrednictwem platformy Teams. Dyplomant jest zapraszany przez Komisję. Szczegóły przebiegu obrony zdalnej są podawane dyplomatowi przed obroną.

Termin obrony dla dyplomantów, którzy złożyli soją pracę dyplomową, jest wyznaczany przez przewodniczącego komisji w trybie zgodnym z regulaminem studiów. W przypadku, gdy termin już jest wyznaczony, dyplomant powinien złożyć pracę odpowiednio wcześniej, aby Dziekanat mógł przygotować wymagane dokumenty do obrony na dany termin.

Skład Komisji Egzaminacyjnej

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Samołyk, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Janusz Tomczak, prof. uczelni
 3. Dr inż. Grzegorz Winiarski - sekretarz
 4. Dr inż. Tomasz Bulzak
 5. Dr inż. Anna Dziubińska

Przykładowe zagadnienia do egzaminu dyplomowego

   MiBM, I stopień (egzamin inżynierski)

   MiBM, II stopień (egzamin magisterski)

   Pytania egzaminacyjne dla kierunku MiBM (zestaw ogólny)