Profil

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

e-mail:   z.pater@pollub.pl
                   

   Główny obszar działalności naukowo-badawczej zespołu badawczego Katedry stanowi szeroko rozumiana obróbka plastyczna metali, w szczególności w zakresie: teorii i technologii procesów walcowania skośnego i poprzecznego, kucia matrycowego stali, stopów aluminium, stopów magnezu i stopów tytanu, kształtowania wyrobów za pomocą narzędzi wykonujących ruch rotacyjny lub kulisty, zwiększenia trwałości narzędzi do kształtowania plastycznego metali, wykorzystania technik komputerowych (modelowanie i symulacje numeryczne) w procesach wytwarzania bezwiórowego, poszukiwania nowych metod kształtowania metali oraz projektowanie maszyn technologicznych.

   Tematyka prac badawczych realizowanych w Katedrze w dużej mierze wynika z licznych projektów badawczych własnych i celowych finansowanych z budżetu państwa, krajowych zakładów przemysłowych oraz funduszy unijnych. Tradycją Katedry jest ścisła współpraca z przemysłem, ukierunkowana na rozwiązywanie trudnych problemów. Wynikiem prac naukowych nie jest tylko opracowanie nowych technologii, ale również skonstruowanie, wytworzenie i wdrożenie maszyn technologicznych.

   Podstawowa działalność dydaktyczna Katedry związana jest z kształceniem studentów na kierunku mechanika i budowa maszyn, w zakresie przedmiotów technologicznych. Prowadzone są również zajęcia na pozostałych kierunkach uruchomionych na Wydziale mechanicznym - dotyczą one teorii i technologii obróbki plastycznej.

Stanowisko laboratoryjne do walcowania poprzecznego-klinowego w układzie płaskim Trójsuwakowa prasa kuźnicza Walcarka konsolowo-ramowa