Dydaktyka

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym studentów, którzy studiują na różnych kierunkach oferowanych na Wydziale Mechanicznym. Nasza oferta dydaktyczna skupia się przede wszystkim na zagadnieniach specjalistycznych w obszarze teorii i technologii plastycznego kształtowania wyrobów metalowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych inżynierów, zapieniamy im nie tylko solidną wiedzę, ale również nabycie umiejętności praktycznych, które obejmują również obsługę specjalistycznego oprogramowania typu CAD i CEA (MES). Warto podkreślić, że większość naszych pracowników posiada również cenne doświadczenie przemysłowe, które nabyli pracując zawodowo na stanowiskach konstruktora lub technologa. Nasza wiedza wciąż rozszerza się, między innymi dzięki prowadzonym licznym pracom naukowych.

W ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, proponujemy specjalnościowe (II stopień) lub profilowe (I stopień) bloki przedmiotów specjalistycznych. Przedmioty te zapewniają zdobycie cennej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych, które dotyczą przede wszystkim:

 • projektowania procesów wytwarzania wyrobów metalowych metodami obróbki plastycznej, przy pełnym wykorzystaniu komputerowych technik projektowania (CAD) i analizy (MES, modelowanie fizyczne);
 • projektowania narzędzi i oprzyrządowania do obróbki plastycznej metali;
 • efektywnego stosowania obliczeń inżynierskich i numerycznych (MES);
 • opracowywania nowych rozwiązań technicznych, zarówno w zakresie konstrukcji jak i technologii wytwarzania;
 • budowy i eksploatacji maszyn technologicznych do obróbki plastycznej oraz certyfikacji tych maszyn.

Oprócz zagadnień typowo praktycznych, zapewniamy również zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu:

 • teorii plastycznego płynięcia metali i teorii sprężystości;
 • zasad programowania komputerów, w szczególności tworzenia numerycznych narzędzi wspomagających obliczenia inżynierskie, przetwarzanie danych doświadczalnych, opracowania wyników badań i obliczeń optymalizacyjnych;
 • historii techniki.

Przedmioty realizowane na innych kierunkach kształcenia (ZiP, inżynieria materiałowa, mechatronika, transport) dotyczą przede wszystkim technik wytwarzania (np. obróbka plastyczna, narzędzia i maszyny do obróbki plastycznej itp.) oraz wybranych zagadnień z teorii sprężystości i plastyczności materiałów (np. mechanika materiałów).

Baza dydaktyczna

 

Pracownia komputerowa

Pracowania jest wyposażona w 10 stanowisk komputerowych, które ma bezpośredni dostęp do internetu oraz zasobów biblioteki (bazy danych, czasopisma specjalistyczne). Na każdym komputerze jest zainstalowane właściwe oprogramowanie specjalistyczne. Podstawowe oprogramowanie to:

 • Solid Edge, program typu CAD -stosowany do komputerowo wspomaganego projektowania;
 • Deform-2D/3D, program typu MES - stosowany do numerycznego modelowania procesów obróbki plastycznej;
 • Simufact.Foming, modułowy program typu MES i MOS - stosowany do numerycznego modelowania procesów obróbki plastycznej;
 • Visual Basic .NET - stosowany do nauki zasad programowania komputerów;
 • inne programy, w tym również własne.

 

Laboratorium obróbki plastycznej

Laboratorium jest wyposażone w maszyny technologiczne oraz inne stanowiska, które służą do realizacji praktycznych ćwiczeń z takich przedmiotów jak:

 • obróbka plastyczna,
 • maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej,
 • modelowanie fizyczne,
 • itp.

Oprócz maszyn, laboratorium posiada bardzo bogaty zbiór narzędzi, które są efektem wieloletnich badań naukowych i rozwojowych prowadzonych przez naszych pracowników. Wiele narzędzi i przyrządów powstało również jako efekt prac dyplomowych.

Wyposażeniem naszego laboratorium są następujące maszyny, urządzenia:

 • Walcarka konsolowo-ramowa, o maksymalnym momencie obrotowym 7,5 kNm (maszyna konstrukcji własnej, z możliwością walcowania wzdłużnego na beczkach gładkich oraz walcowania okresowego kuźniczego na beczkach bruzdowych);
 • Agregat kuźniczy (prasa) trójsuwakowy (maszyna własnej konstrukcji);
 • Agregat do przepychania obrotowego PO-2 (maszyna własnej konstrukcji);
 • Prasa hydrauliczna PYE 160Ss (prasa przemysłowa dostosowana do badań laboratoryjnych);
 • Prasa obwiedniowa PWX-100Abb (prasa przemysłowa dostosowana do badań laboratoryjnych).

Ponadto, posiadamy:

 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych;
 • Stanowisko do walcowania WPK w układzie płaskim;
 • Stanowisko do pomiaru twardości (twardościomierz NEXUS 703A);
 • Stanowisko do badań dylatometrycznych (dylatometr Linseis L75 Platinum Series);
 • Stanowisko do kucia wałów korbowych (przyrząd stosowany do modelowania fizycznego);
 • Piec komorowy (stosowany do nagrzewu wsadu);
 • Pionowe centrum frezarskie do obróbki 5-stronnej U-600 CNC Feeler (stosowana m.in. do wykonania narzędzi do obróbki plastycznej);
 • Tokarka stołowa (stosowana m.in. do przygotowania próbek do badań laboratoryjnych);
 • Przyrządy do realizacji ćwiczeń pokazowych z zakresu cięcia mechanicznego, tłoczenia blach, gięcia oraz wyciskania.