Historia

Pałac Sobieskich, Bernardyńska 13Historia Katedry Inżynierii Materiałowej zaczyna się 1 października 1956 roku, kiedy pod kierunkiem doc. mgr inż. Wacława Jaśkiewicza powstała Pracownia Materiałoznawstwa w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 13 (dawny pałac Sobieskich, ówczesna ul. J.Dąbrowskiego). Od chwili powstania, Pracownia była dobrze wyposażonym laboratorium na Wydziale dzięki staraniom doc. Jaśkiewicza. W 1965 roku, po utworzeniu dziennych studiów inżynierskich, w Wyższej Szkole Inżynierskiej powstał Zespół Materiałoznawstwa i Technologii Obróbki Plastycznej (doc. W. Jaśkiewicz, mgr inż. Marian Abramek, mgr inż. Janusz Błaszczyński, mgr inż. Zbigniew Tętnik), który w takiej strukturze funkcjonował do 1973 roku.

W 1973 roku, po przekształceniu Wydziału Mechanicznego w Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn (od 1977 r. - w Politechnice Lubelskiej), pod kierunkiem doc.mgr inż. W. Jaśkiewicza, powstał Zakład Materiałoznawstwa. W latach 70-tych pracę w Katedrze rozpoczęli m.in.: mgr inż. Irena Dudek, mgr inż. Mikołaj Fidecki, mgr inż. Bogusław Olejarski, dr Hanna de Sas Stupnicka, dr Barbara Surowska, mgr inż. Aleksander Łepecki, dr inż. Zdzisław Wiącek, dr inż. Sławomir Szewczyk, mgr inż. Henryk Gut oraz doc. dr hab. inż. A. Weroński. Jednocześnie z Zakładu Materiałoznawstwa wydzielono Zakład Obróbki Plastycznej. W tym okresie Zakład Materiałoznawstwa wzbogacił się o unikalną w owym czasie aparaturę: spektrometr rentgenowski VRA, dyfraktometr Dron-1, automatyczny analizator mikrostruktur Epiquant, mikroskop elektronowy BS-613 Tesla i mikroanalizator laserowy LMA. W 1976 r. oddano do użytku nowy gmach ITiEM przy ul. Nadbystrzyckiej 36, obecną siedzibę Wydziału Mechanicznego oraz Katedry IM.

W latach 1980 – 1982 funkcjonował Zakład Mechaniki Stosowanej i Materiałoznawstwa. W latach 1982 – 1985 powołano Zakład Materiałoznawstwa, którego kierownikiem był dr inż. Sławomir Szewczyk. W czerwcu 1985 roku utworzono Katedrę Inżynierii Materiałowej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Werońskiego. W ramach Katedry, w 1991 r., powołano Zakład Obróbki Cieplnej, którego kierownikiem został dr inż. S.Szewczyk.Wydział Mechaniczny PL, Nadbystrzycka 36

Od czasu utworzenia Katedry Inżynierii Materiałowej nastąpił szybki rozwój profilu naukowego, związany z realizacją wielu prac naukowych i badawczo – rozwojowych.

W latach 90-tych XX wieku skład Katedry powiększył się o następujących pracowników: mgr inż. Wojciech Hus, mgr inż. Janusz Facon, mgr inż. Krzysztof Pałka, mgr inż. Leszek Gardyński, dr Tadeusz Hejwowski, mgr inż. Grzegorz Samociuk, mgr inż. Kazimierz Drozd i mgr inż. Jarosław Bieniaś.

W 1998 r. w ramach specjalności Technologia Maszyn, realizowanej na kierunku MiBM, uruchomiono kierunek dyplomowania Inżynieria Materiałów Konstrukcyjnych.

W 2003 roku Katedra uzyskała wsparcie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej na modernizację bazy laboratoryjnej w ramach programu MILAB. Opracowano rówież nowe programy nauczania (dostosowane do elastycznego systemu studiów).

W 2006 roku uruchomiono studia na kierunku Inżynieria Materiałowa, na których aktualnie studenci mogą kształcić się w systemie dwustopniowym.

W pierwszych dekadach XXI wieku, rozpoczęli pracę: mgr inż. Mirosław Szala mgr inż Monika Ostapiuk, dr inż Mariusz Walczak, mgr inż Patryk Jakubczak oraz mgr inż. Krzysztof Majerski i mgr inż. Konrad Dadej. Obecnie (2016) w Katedrze pracuje 19 osób, w tym 14 nauczycieli akademickich.

Przez lata funkcjonowania jednostki, do laboratoriów Katedry pozyskano wiele nowych urządzeń badawczych, jak np.: mikroskop skaningowy, mikrotomograf komputerowy, stanowiska do badań korozyjnych, autoklaw do wytwarzania kompozytów, maszyny wytrzymałościowe - statyczną i dynamiczną, stanowisko do badania procesu zmęczenia cieplnego, stanowiska do badania zjawiska erozji i zużycia ściernego, nowoczesne mikroskopy metalograficzne z pełnym oprogramowaniem do jakościowej i ilościowej analizy mikrostruktur oraz pakiety oprogramowania: wspomagające dobór materiałów, symulujące procesy spawania, obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz do modelowania materiałów kompozytowych.

Prace doktorskie obronili następujący pracownicy jednostki:

Z. Wiącek - 1975 , H. Stupnicka - 1977, S. Szewczyk – 1979, B. Surowska – 1983, B. Olejarski – 1986, T. Hejwowski – 1992, L. Gardyński – 1999, K. Pałka – 2000, J. Bieniaś – 2004, K. Drozd – 2005, M. Walczak - 2006., M. Ostapiuk - 2014, P. Jakubczak - 2015, M. Szala - 2016, K. Majerski - 2016

Od roku 2000 Katedra sprawuje opiekę naukową i dydaktyczną nad uczestnikami Studiów Doktoranckich. Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest (od początku ich istnienia) prof. dr hab. Barbara Surowska.

Prof. dr hab. inż. A. Weroński, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 1977 r., tytuł profesora otrzymał w 1984 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w 1991 r. W latach 1985-2008 był Kierownikiem Katedry. Został także Honorowym Profesorem Politechniki Lubelskiej.

Prof. dr hab. B. Surowska, która jest Kierownikiem Katedry od 1.10.2008 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1998 r., a tytuł profesora otrzymała w 2010 r.

Prof. dr hab. T. Hejwowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 2005 roku, natomiast tytuł profesora w 2014 r.

dr hab. M. Walczak uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 2015 roku.