ZiIP - Statystyka

Terminy wykładów: 25.02, 11.03, 25.03, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06


Literatura:

 1. M. Rabiej, Statystyka z programem STATISTICA, Helion 2012.
 2. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 3. M. Dobosz, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akadem. Ofic. Wyd. EXIT, Warszawa 2001.
 4. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II, PWN 2007.
 5. M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 2001.
 6. I. Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, WNT 2006.
 7. T. Gerstenkorn, T. Śródka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, PWN 1983.
 8. J. Kowal, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN 1998.

Treści programowe:

 1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (zmienne losowe i ich rozkłady, dystrybuanta, funkcja gęstości, podstawowe parametry rozkładów)
 2. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego - statystyka opisowa (skale pomiarowe, populacja, próba, szereg rozdzielczy, podstawowe miary statystyczne)
 3. Estymacja punktowa i przedziałowa.
 4. Weryfikacja hipotez statystycznych. Hipotezy nieparametryczne: testy zgodności, testy normalności rozkładu, testy niezależności. Hipotezy parametryczne: testy istotności dla wartości średniej, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury.
 5. Analiza korelacji i regresji

Efekty kształcenia:

 • student zna podstawowe pojęcia i fakty z zakresu rachunku prawdopodobieństwa.
 • student potrafi stosować podstawowe fakty probabilistyczne w analizie zmiennych losowych.
 • student zna podstawowe pojęcia i fakty z zakresu statystyki matematycznej.
 • student potrafi analizować otrzymane dane i wyciągać wnioski z przeprowadzonej analizy
 • student potrafi rozwiązywać problemy probabilistyczne i statystyczne przy wykorzystaniu programów komputerowych