RPW - Podstawy statystyki stosowanej

Treści programowe:

 1. Elementy kombinatoryki. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa.
 2. Zmienne losowe i ich rozkłady. Podstawowe parametry rozkładów. Funkcja gęstości i dystrybuanta. Rozkład normalny i standaryzacja zmiennej losowej. Twierdzenia graniczne.
 3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. Szereg rozdzielczy. Podstawowe charakterystyki liczbowe: miary położenia, rozproszenia, asymetrii i skupienia.
 4. Estymacja punktowa i przedziałowa.
 5. Weryfikacja parametrycznych hipotez statystycznych – testy istotności dla wartości średniej i wariancji. Wyznaczanie liczebności próby.
 6. Weryfikacja nieparametrycznych hipotez statystycznych. Testy zgodności.
 7. Analiza wariancji.


Efekty uczenia się:

 • student zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej;
 • student zna kontekst zastosowań metod obliczeniowych rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
 • student potrafi stosować metody statystyczne do opisu zmienności losowej procesów;
 • student potrafi opracować i przedstawić wyniki pomiarów obserwowanej wielkości;
 • student potrafi opracować wyniki doświadczenia porównawczego z zastosowaniem metod statystycznych;

 

Literatura podstawowa:

 1. Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, W-wa 2008
 2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz I i II, PWM 2007
 3. Taylor J.R.:, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 4. Montgomery D.: Modern Introduction to Statistical Process Control, Wiley & Sons, New York 2009
 5. Kassyk-Rokicka H.: Statystyka: zbiór zadań, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 6. Bielecki J., Jurkiewicz B., Szymanowska Z.: Zbiór zadań ze statystyki ogólnej i matematycznej, PWN 1978
 7. Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1986

Literatura uzupełniająca:

 1. Płocki A.: Rachunek prawdopodobieństwa dla szkoły średniej, wyd. 4, WSiP
 2. Ya-lun Chou: Statistical Analysis for Business and Economics, Elsevier, London 1989
 3. Rabiej M.: Statystyka z programem Statistica, Wydawnictwo Helion, 2012

Załączniki: