Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Robotyzacja Procesów Wytwórczych I stopień

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Robotyzacja Procesów Wytwórczych – I stopień

Technologie informacyjne

 1. Proszę wymienić cechy informacji określające jej jakość oraz kryteria, jakie ma spełniać dostarczana informacja.
 2. Wyjaśnić udział technologii informacyjnej w czwartej rewolucji przemysłowej na przykładzie jednego z jej elementów.
 3. Fazy procesu przetwarzania danych elementy sieci komputerowych.
 4. Wymienić media transmisji danych w sieciach komputerowych.
 5. Wymienić warstwy połączeń systemów komputerowych (model OSI) obsługiwane w środowiskach wielosystemowych.
 6. Na jakie zagrożenia narażone są systemy komputerowe.

Procesy wytwarzania I (Obróbka ubytkowa)

 1. Budowa narzędzi skrawających. Geometria ostrza.
 2. Wymienić rodzaje obrabiarek skrawających.
 3. Sposoby obróbki skrawaniem w procesie wytwarzania elementów maszyn.
 4. Metody wykonywania uzębień kół zębatych.
 5. Charakterystyka obróbki ściernej.

Procesy wytwarzania II (Obróbka bezubytkowa)

 1. Charakterystyka obróbki plastycznej na zimno, ciepło i gorąco.
 2. Procesy technologiczne gięcia i tłoczenia blach.
 3. Procesy walcowania.
 4. Procesy ciągnienia i wyciskania.
 5. Procesy kucia swobodnego oraz matrycowego.

PLC i przemysłowe systemy sterowania 

 1. Co to jest logiczny układ kombinacyjny, proszę podać definicję i przykłady.
 2. Co to jest logiczny układ sekwencyjny, proszę podać definicję i przykłady.
 3. W technice stosowane są dwa podstawowe typy układów sekwencyjnych: układy Mealego i Moora - na czym polegają różnice między tymi układami?
 4. Na czym polega "sklejanie" komórek w tablicy Karnaugh'a - proszę przedstawić stosowne przekształcenia i podać przykład.
 5. Proszę podać definicję układu DFA (Deterministic Finite Automata). Z jakich podstawowych części składa się układ DFA?

Programowanie robotów 

 1. Strategia i pragmatyka programowania robotów.
 2. Ogólny podział metod programowania robotów przemysłowych.
 3. Charakterystyka środowisk programowania robotów off-line i przykłady tego typu rozwiązań.
 4. Proces programowania robotów przemysłowych z wykorzystaniem ręcznego programatora.
 5. Na czym polega hybrydowe programowanie robotów przemysłowych?

Planowanie i Metody Zapewniania Jakości

 1. Wymień i scharakteryzuj przynajmniej trzy elementarne metody SPC wykorzystywane do doskonalenia jakości procesów i produktów.
 2. Co to jest zmienność naturalna procesu? Jakie metody SPC są wykorzystywane do jej oszacowania?
 3. Co to jest karta kontrolna X/R? Wymień i przedyskutuj poszczególne etapy jej wdrażania.
 4. W jaki sposób ocenia się zgodność aktualnego stanu procesu technologicznego z jego celem? Jakie narzędzia SPC są wykorzystywane do oceny zdolności procesu?
 5. Jak dobrać optymalną liczność próby podczas prowadzenia karty kontrolnej, tak wykryć zakładaną zmianę charakterystyki jakości procesu (np. odstępstwo od aktualnej wartości średniej lub nominału)?
 6. Wymień i przedyskutuj dwa rodzaje zakłóceń, które mogą oddziaływać na każdy proces wytwórczy. W jaki wykryć te zakłócenia z wykorzystaniem karty kontrolnej?
 7. Jaki jest związek między prowadzeniem kart kontrolnych a weryfikacją hipotez statystycznych (parametrycznych)? Za co odpowiadają granice kontrolne (LCL, UCL) i w jaki sposób są wyznaczane?
 8. Wyjaśnij, jaka jest różnica między granicami kontrolnymi (LCL, UCL), granicami specyfikacji (USL, LSL) oraz granicami naturalnej zmienności procesu (LNCL, UNCL)?

CAD

 1. Metody tworzenia modeli cyfrowych brył w systemach CAD.
 2. Zasady tworzenia dokumentacji płaskiej w systemach CAD.
 3. Co zawiera ekran podstawowy w systemach CAD ?
 4. Jakie cechy powinniśmy zdefiniować podczas modelowania otworów gwintowanych.
 5. Zasady tworzenia szyku kołowego w systemach CAD.

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

 1. Napędy mechatroniczne - ich budowa i zastosowanie.
 2. Charakterystyka napędów,  możliwości i zakres ich stosowania. 
 3. Napędy pneumatyczne – klasyfikacja, możliwości zastosowania, wady i zalety.
 4. Społeczne skutki automatyzacji procesów wytwórczych.  
 5. Etapy projektowanie systemu sterowania z zastosowaniem sterowników PLC.
 6. Sygnały wykorzystywane w układach sterowania.

Wizyjne systemy pomiarowe

 1. Na czym polega automatyczna inspekcja wizyjna?
 2. Jakie cechy obrazów obiektów wykorzystywane są podczas pomiarów geometrycznych?
 3. Z jakich elementów zbudowany jest system automatycznej inspekcji wizyjnej?
 4. Jakie są podstawowe operacje morfologiczne, wymień trzy, objaśnij efekt ich działania?
 5. Jaka jest różnica w sposobie prowadzenia pomiarów geometrycznych bezpośrednio na obrazach części w odcieniach szarości w porównaniu do obrazów przetworzonych do formy binarnej (czarno-białe)?
 6. Omów poznane metody wykrywania krawędzi, uwzględniając parametry metod.
 7. Jakie cechy obiektów (informacje zawarte w obrazie) rozpoznawane są podczas stosowania metody rozpoznawania wzorców (kształtu)?
 8. Jakie mają/mogą mieć zastosowania metody wyszukiwania i rozpoznawania wzorców?