II stopień

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Kierunek Inżynieria Biomedyczna – II stopień 

 1. Definicja, klasyfikacja i zastosowanie protez.
 2. Zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych w ortopedii i rehabilitacji.
 3. Urządzenia techniczne stosowane w rehabilitacji ruchowej.
 4. Podział funkcjonalny protez.
 5. Charakterystyka i zastosowanie pionizatorów rehabilitacyjnych.
 6. Układy przestrzenne ram wózków inwalidzkich.
 7. Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu endoprotez.
 8. Budowa układów przełączających 2. podział układów przełączających 3. funkcje logiczne tworzące system funkcjonalnie pełny.
 9. Minimalizacja funkcji logicznych.
 10. Realizacja funkcji logicznych przy pomocy elementów NOR bądź NAND.
 11. Charakterystyka środowiska  symulacyjnego Simulink. 
 12. Proszę omówić proces tworzenia modeli symulacyjnych na postawie równań dynamicznych.
 13. Wymienić i scharakteryzować podstawowe bloki środowiska Simulink stosowane w modelowaniu układów dynamicznych.
 14. Czym jest solver i jaką funkcję pełni w procesie modelowania układów dynamicznych? Podział solverów.
 15. Czym jest przekształcenie operatorowe i w jaki sposób realizowane jest w środowisku Simulink?
 16. Tarcie, jego rodzaje, miary zużycia.
 17. Zużycie tribologiczne, jego rodzaje, miary zużycia.
 18. Smarowanie, jego cele, środki smarne.
 19. Sposoby oraz metody podwyższania odporności na zużycie: konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne.
 20. Metody kształtowania warstw powierzchniowych przeciwzużyciowych.
 21. Powłoki, ich budowa, klasyfikacja.
 22. Definicja procesu produkcyjnego.
 23. procesy podstawowe i pomocnicze.
 24. Definicje procesu technologicznego i jego składowych elementów.
 25. Podstawowe techniki wytwarzania i krótka ich charakterystyka.
 26. Rapid Prototyping – krótka charakterystyka.
 27. Co to jest inżynieria odwrotna.
 28. Przykłady zastosowania nanomateriałów w medycynie
 29. Definicja sygnału deterministycznego oraz stochastycznego.
 30. Wyjaśnić pojęcie częstotliwości Nyquista.
 31. Co to jest częstotliwość próbkowania oraz jak się ją wylicza.
 32. Stosując jaką transformatę sygnału można uzyskać informacje dotyczące rozkładu częstotliwości w sygnale.
 33. Jakim uniwersalnym prawom elektromagnetyzmu podlegają zjawiska elektryczne oraz magnetyczne zachodzące w mózgu.
 34. Na czym polega badanie EEG.
 35. Omówić genezę informatologii i uwarunkowania jej rozwoju.
 36. Co bada informatologia? Scharakteryzować przedmiot, problematykę i pola badawcze informatologii.
 37. Scharakteryzować pola badawcze i problematykę bibliologii.
 38. Wymienić metody badawcze właściwe dla informatologii i bibliologii.
 39. Scharakteryzować miejsce informatologii i bibliologii wśród nauk humanistycznych i technicznych.
 40. Jaka jest naukowa i praktyczna użyteczność badań bibliologicznych.
 41. Dodatkowe cechy i właściwości tworzyw stosowanych w medycynie.
 42. Hydrożele – podstawowe właściwości i zastosowanie.
 43. Rodzaje i główne właściwości materiałów ceramicznych stosowanych na protezy.
 44. Biozgodność i biokompatybilność - w odniesieniu do tworzyw polimerowych.
 45. Swobodna energia powierzchniowa oraz najważniejsze metody jej określania w przypadku ciał stałych.
 46. Pojęcie adhezji oraz charakterystyka najważniejszych rodzajów sił i wiązań adhezyjnych.
 47. Kleje tkankowe – charakterystyka i przykłady zastosowania.
 48. Modyfikacja materiałów adhezyjnych, pojęcia: napełniacz, stabilizator, antypiryn, środek tiksotropujacy, porofor.
 49. Zjawisko adhezji w bioinżynierii, przykłady.
 50. Zjawisko adhezji w przyrodzie, przykłady z życia owadów i roślin
 51. Czynniki wpływające na wytrzymałość połączeń adhezyjnych.
 52. Zasada działania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
 53. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego – prawo Bragga.
 54. Zasada działania mikrotomografu rentgenowskiego do badania struktury biomateriałów.
 55. Czynniki wpływające na głębokość penetracji wiązki elektronów w mikroskopii skaningowej (SEM).
 56. Widmo energetyczne elektronów generowanych przez padającą wiązkę pierwotną w SEM.
 57. Mikroanaliza rentgenowska w SEM.
 58. Porównać dwie metody EDS i WDS stosowane do analizy widma promieniowania rentgenowskiego.
 59. Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych EBSD.
 60. Skala Hounsfielda w tomografii komputerowej.
 61. Prawo Lamberta-Beera dla materiałów jednorodnych i złożonych.
 62. Pochodzenie informacji obrazowej w SEM – porównanie elektronów SE i BSE.